T02011

Toezegging Evaluatie PAS (33.669)De Staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vlietstra, toe de evaluatie van de PAS na vijf jaar aan de Eerste Kamer te doen toekomen en om bij deze evaluatie ook de vergunningverlening en de efficiency daarvan mee te nemen.


Kerngegevens

Nummer T02011
Status voldaan
Datum toezegging 9 september 2014
Deadline 1 juli 2020
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kamerleden J.G. Vlietstra (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
programmatische aanpak stikstof
Kamerstukken Programmatische aanpak stikstof (33.669)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 39, item, 5, blz. 29

Staatssecretaris Dijksma:

Dan kom ik op de evaluatie. Na vijf jaar zal ik de PAS evalueren. Het gaat dan om het systeem als zodanig. Hoe het systeem zich verhoudt tot wat er in de natuur gebeurt, volgen we natuurlijk vanaf het begin. Daar wachten we niet mee. Het hele systeem in zijn totaliteit wil ik graag na vijf jaar samen met de andere bevoegde gezagen evalueren. Dat is ook ter voorbereiding op het volgende tijdpad in het programma. Die evaluatie zal ik uiteraard ook aan uw Kamer toezenden. Speciaal op verzoek van mevrouw Vlietstra zal ik uiteraard ook de vergunningverlening en de efficiency daarvan meenemen als onderdeel van de evaluatie. Het lijkt mij inderdaad heel verstandig om dat te doen. Doet het systeem wat het beoogd had te doen? Dat is immers een belangrijk punt.

Verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I , 2018-2019, M, blz.3.

Minister Schouten:

In de brief staat dat de vijfjaarstermijn waarin de evaluatie moet worden opgeleverd tot 1 januari 2020 loopt. Tijdens het wetgevingsdebat van 9 september 2014 in de Eerste Kamer is de termijn voor de evaluatie aan de orde gekomen. Daar is besproken dat de evaluatie na vijf jaar na inwerkingtreding van het programma zal worden uitgevoerd, oftewel, in het zesde jaar. Gezien de inwerkingtredingsdatum 1 juli 2015 is, was de beoogde periode voor de uitvoering van de evaluatie tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021. Gezien het ingrijpende karakter van de uitspraak van de Raad van State, wacht ik echter niet tot volgend jaar met het uitvoeren van de evaluatie. Ik ga daar nu mee aan de slag en verwacht u medio 2020 de evaluatie toe te kunnen sturen.

Het verzoek om de evaluatie uit te breiden met een onafhankelijke evaluatie van het wetstraject, ook in relatie tot de uitspraak van de Raad van State, neem ik over en ook deze evaluatie stuur ik u medio 2020 toe.


Brondocumenten


Historie