34.079

Initiatiefvoorstel-Van Ojik Implementatie associatieovereenkomst met Turkije in Nederlandse regelgeving
Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De indiener heeft dit initiatiefvoorstel bij brief van 15 januari 2019 (TK nr. 11) ingetrokken.

Bij brief van 3 april 2018 (TK, 10) heeft het Tweede Kamerlid Van Ojik de verdediging van dit wetsvoorstel overgenomen van het lid Voortman.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2014

titel

Voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten