34.052

Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met MarokkoMet dit voorstel vraagt de regering goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Tractatenblad 1972, nr. 34PDF-document), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Tractatenblad 1973, nr. 130PDF-document). Het Verdrag en het Akkoord zijn laatstelijk gewijzigd op 24 juni 2002. Het in 2002 gewijzigde Verdrag en Akkoord (Tractatenblad 2004, nr. 267PDF-document) zijn per 14 september 2004 in werking getreden.

De regering wil de export van kinderbijslag en het kindgebonden budget voor kinderen die wonen buiten de Europese Unie (EU) beëindigen. Op 1 januari 2015 treedt hiertoe de Wet tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie (Staatsblad 2014, nr. 238) in werking. Ook wil de regering de werelddekking bij tijdelijk verblijf buiten de EU in het kader van de Zorgverzekeringswet stopzetten. Daartoe wordt door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een wetsvoorstel voorbereid. Realisatie van beide maatregelen vereist aanpassing van het Verdrag en het Akkoord. Voorts is op 10 juni 2014 door de Tweede Kamer de gewijzigde motie Schut-Welkzijn/Dijkgraaf (TK 26.448, nr. 515) aangenomen waarin de regering wordt verzocht het Verdrag zodanig aan te passen zodat deze niet langer in de weg staat aan de toepassing van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is 19 januari 2016 na hoofdelijke stemming met 91 stemmen voor (SGP, D66, VVD, PVV, CDA, 50PLUS, Klein, Groep Bontes/Van Klaveren, PvdD, ChristenUnie, Van Vliet en Houwers) en 56 stemmen tegen (PvdA, SP, GroenLinks en Groep Kuzu/Öztürk) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 februari 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, D66 en PVV stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 2014

titel

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten