T01997

Toezegging Aanpak ouderenmishandeling (33.841)De staatssecretaris van VWS zal, naar aanleiding van een vraag van het lid Frijters-Klijnen, de Kamer regelmatig informeren over de voortgang die geboekt wordt bij de aanpak van ouderenmishandeling.


Kerngegevens

Nummer T01997
Status voldaan
Datum toezegging 8 juli 2014
Deadline 1 januari 2015
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden M.A.J.L. Frijters-Klijnen LL.B., BHS (PVV)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen huiselijk geweld
mishandeling
ouderen
Kamerstukken Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33.841)


Uit de stukken

Handelingen 8 juli 2014: 38-8-4

Staatssecretaris Van Rijn:

Mevrouw Frijters wees erop dat het Nationaal Ouderenfonds een stijging van de ouderenmishandeling signaleert. Zij vraagt aandacht voor de positie van de mantelzorger en voor financiële uitbuiting. Mevrouw Frijters weet dat wij het eens zijn over het met alle kracht bestrijden van het onrecht van ouderenmishandeling. Ik hoop dat zij van mij wil aannemen dat het zeer hoog op mijn prioriteitenlijstje staat. De structuur die wij nu maken om signalen sneller op te pikken, dichter bij de burger, de wijkverpleegkundige, de huisarts, de sociale wijkteams, de vrijwilligers en het versterken van de positie van de mantelzorger, moet er ook toe leiden dat het taboe dat er soms nog is op ouderenmishandeling echt wordt doorbroken. Met alle acties die wij al hebben ondernomen en die ik met het veld onderneem, ook tegen het onderschatte probleem van de financiële uitbuiting van ouderen, waar wij nog veel te weinig van weten, blijkt het aantal meldingen van ouderenmishandeling toe te nemen. Dat is niet noodzakelijkerwijs een signaal dat het as such toeneemt. Het kan ook zijn dat het bewustzijn toeneemt en dat wij er door de meldingen ook iets aan kunnen doen. In de aanpak van ouderenmishandeling inventariseer ik met de mantelzorgondersteuners van de gemeenten en de Steunpunten Huiselijk Geweld goede voorbeelden in de aanpak van ouderenmishandeling. Het gaat dan om het voorkomen, het signaleren en het aanpakken van ouderenmishandeling. Overbelasting en het risico op ouderenmishandeling willen wij voorkomen. Het is een zeer belangrijk agendapunt dat hoog op mijn prioriteitenlijstje staat. Ik ga er heel hard mee door om het taboe en het grote onrecht te bestrijden en met wortel en tak uit te roeien. Daarbij hoort een goede mantelzorgondersteuning.

Handelingen 8 juli 2014: 38-8-14

Mevrouw Frijters-Klijnen (PVV):

Voorzitter. Onze fractie dankt de staatssecretaris voor zijn antwoorden. Wij zijn verheugd om te horen dat de staatssecretaris oudermishandeling voortvarend gaat aanpakken met daarbij de benodigde hulp voor de mantelzorgers. Kan hij de Kamer daarvan regelmatig op de hoogte houden?

Handelingen 8 juli 2014: 38-8-23

Staatssecretaris Van Rijn:

Mevrouw Frijters dankte mij voor mijn aanpak van de oudermishandeling. Het lijkt mij goed de Kamers regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang op dat punt. Zij had in het algemeen een beeld van: je komt veel waarschuwingen tegen bij het netjes regelen van de invoering van een en ander. Dat is waar maar ik organiseer die ook. Een van de kenmerken van het proces dat wij met elkaar volgen, is dat we juist niet weglopen voor allerlei kritiek en waarschuwingen. Wij halen die nadrukkelijk naar binnen om de stand van zaken te kunnen beoordelen. Je kunt dit altijd op twee manieren duiden. Ik zie dat maar ik beschouw de waarschuwingen als waardevolle bijdragen als het erom gaat de risico's in beeld te brengen, als het ware nog voordat wij beginnen. Het is voorgekomen dat wij na de invoering van wetten te maken kregen met allerlei invoeringsperikelen. Dat zal in dit geval ongetwijfeld ook gebeuren, maar ik constateer tevens dat heel veel instanties heel veel monitoren, met tien vingers aan de pols. Heel veel vraagstukken waarmee wij nog zullen worden geconfronteerd en risico's waarmee wij te maken krijgen, kunnen we dan van te voren met elkaar inschatten. Dat helpt ook bij de zorgvuldige implementatie. Elke partij die ergens voor waarschuwt of wijst op risico's, wordt wat dat betreft door ons gehoord.


Brondocumenten


Historie