T01994

Toezegging Kwetsbare groepen (33.841)De staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Thissen, toe de leerpunten die ten aanzien van de positie van de kwetsbare groepen in de Wmo geconstateerd zijn, met de gemeenten te bespreken. 


Kerngegevens

Nummer T01994
Status voldaan
Datum toezegging 8 juli 2014
Deadline 1 januari 2015
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen kwetsbaren
maatschappelijke ondersteuning
Kamerstukken Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33.841)


Uit de stukken

Handelingen 8 juli 2014: 38-8-16

De heer Thissen (GroenLinks):

Ook in de evaluaties van de Wmo, die twee keer door het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn uitgevoerd, wordt naast de loftrompet gestoken op Wmo — er wordt gezegd dat de Wmo zich beweegt in de richting die de wetgever bedoelt — ook de zorg uitgesproken dat er onvoldoende ondersteuning is voor de mensen die het kwetsbaarst zijn en die de grootste problemen hebben om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Dat zijn mensen met psychische problemen, mensen die verslaafd zijn of verslaafd zijn geweest en mensen in de oggz en de maatschappelijke vrouwenopvang.

Het SCP maakt zich ook zorgen over de aanwezige kennis over deze doelgroepen en de mantelzorgers, de deskundigheid om met burgers samen de beste voorzieningen te organiseren, de personele capaciteit en het geld. Het vergt een hoogwaardige overheid. De staatssecretaris heeft geen reactie gegeven op mijn vragen daarover. Ik stel ze des te meer omdat in de Divosa-monitoren van tien jaar Wet werk en bijstand gebleken is dat gemeenten heel goed werk maken van die decentralisaties, maar dat de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt het slechtst zijn bereikt en het slechtst zijn bediend op weg naar deelname aan de arbeidsmarkt en meedoen naar vermogen. Onze zorg is of de mensen die het kwetsbaarst zijn middels de Wmo 2015 goed worden bereikt, beter dan bij de WWB gebeurd is, terugkijkend. Dat is ook hun vraag, hun uitgangspunt van handelen.

Handelingen 8 juli 2014: 38-8-24

Staatssecretaris Van Rijn:

De heer Thissen vroeg ook aandacht voor de positie van mensen die misschien niet op voorhand hun stem kunnen laten horen. Het gaat om kwetsbare mensen, die misschien niet altijd op het netvlies van de gemeente staan. Ik parafraseer het maar even. Dat is natuurlijk ook een terecht punt, waarbij ik wel aanteken dat het maar de vraag is of in de huidige situatie die mensen wel heel erg op het netvlies staan bij de inkopers van de AWBZ, de zorgkantoren. Waar ik op reken, is dat wij juist met de decentralisatie ervoor kunnen zorgen dat die mensen meer op het netvlies komen te staan. Als uit de constateringen blijkt dat er het nodige moet gebeuren op het gebied van kennis en kunde, moeten wij er met de desbetreffende organisaties voor zorgen dat die kennis en kunde worden opgebouwd, voor zover niet aanwezig bij de gemeente. Dat ben ik zeer met de heer Thissen eens. In de combinatie van welzijn en ondersteuning thuis zitten heel grote kansen. Een aantal organisaties ijvert er terecht voor om deze doelgroep de goede aandacht te geven. Ik zal met de gemeenten bespreken hoe wij de leerpunten die geconstateerd zijn in de Wmo onder de aandacht kunnen brengen voor de toekomst.


Brondocumenten


Historie