Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Reduceren regeldruk (33.253) (T01800)

-
T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 18 juli 2014 (33253, K)

Het lid Ter Horst (PvdA) geeft aan dat met de brief van 18 juli jl. niet aan alle elementen van de toezegging is voldaan. De regering zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld; de conceptbrief wordt op 30 september 2014 ter vaststelling geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer