Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 september 2014
1.
Toezeggingen T01976 en T01933

Toezegging Herziening minimumloon (33.623 G); Toezegging Toepassing stukloon (33.623)

De commissie handhaaft T01933 als openstaand en beschouwd T01976 als voldaan. Het lid Sent (PvdA) geeft aan nadere vragen te willen stellen. Een conceptbrief zal tijdens de commissievergadering van 30 september 2014 besproken worden.

2.
33750 XV, H

Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Naar aanleiding van de reactie van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het halfjaarlijkse rappel toezeggingen bepaalt de commissie het volgende:

T01779: Deels voldaan (hier kan verder op ingegaan worden bij de behandeling van de verzamelwet pensioenen);
T01813: De toezegging blijft openstaand (overleg met Aziatische horeca is nog gaande);
T01814: Blijft openstaand (nieuwe rappeldatum 1 januari 2015)
T01815: De toezegging blijft openstaand (overleg met Aziatische horeca is nog gaande)
T01933: Blijft openstaand (schriftelijk overleg gaande)
T01935: Blijft openstaand (nieuwe rappeldatum 1-1-2015) T01963: toezegging in behandeling bij de commissie Financiƫn.

3.
Mededelingen en informatie

N.a.v. van het overzicht spoedeisende wetsvoorstellen meldt de staf dat de voorzitter hierover op 30 september spreekt met de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

4.
Rondvraag

Het lid Sent (PvdA) geeft aan inbreng te willen leveren bij wetsvoorstel 33782 (Goedkeuring voornemen tot intrekking van voorbehouden bij artikelen van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en van het Europees Sociaal Handvest). De datum van het voorbereidend onderzoek wordt vastgesteld op 30 september 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren