34.023

Goedkeuring nieuw Eigen Middelenbesluit (EMB) van de Europese UnieDit wetsvoorstel voorziet in de goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie voor het Europese deel van Nederland (Eigen Middelenbesluit (EMB), Trb. 2014, 157PDF-document). In dit besluit zijn de afspraken over de inkomsten van de Europese Unie vastgelegd.

Het EMB regelt de financiering van de EU-begroting en daarmee de afdrachten aan de Europese Unie van de lidstaten. De begroting van de Unie wordt vrijwel volledig uit eigen middelen gefinancierd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.023, nr. 2) is op 24 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 april 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 8 september 2015 kennisgenomen van de antwoorden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), aangeboden bij brief van de minister van Economische Zaken van 25 augustus 2015 (EK 34.023, B), in reactie op de vragen geformuleerd in de brief van de commissie van 8 juli 2015 over de wijze waarop het bruto nationaal inkomen wordt berekend dat de grondslag voor de EU-afdracht vormt. Omdat bij het lid Van Strien (PVV) nog een aantal nadere vragen leven heeft de commissie op zijn voorstel besloten om het CBS uit te nodigen voor het verzorgen van een technische briefing. Deze (besloten) technische briefing vond plaats op 27 oktober 2015.


Kerngegevens

ingediend

11 september 2014

titel

Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten