T01985

Toezegging Verdeelmodel Participatiewet (33.161 / 33.801)De staatssecretaris van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Thissen, toe in het nieuwe verdeelmodel Participatiewet rekening te houden met de grote verschillen in kansen op werk tussen de gemeenten en regio's. 


Kerngegevens

Nummer T01985
Status voldaan
Datum toezegging 24 juni 2014
Deadline 1 januari 2015
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen budget
Participatiewet
verdeelmodel
Kamerstukken Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33.801)
Invoeringswet Participatiewet (33.161)


Uit de stukken

Handelingen 24 juni 2014, p. 35-3-15

De heer Thissen (GroenLinks):

In het nieuwe verdeelmodel zal in ieder geval rekening gehouden moeten worden met de grote verschillen in kans op werk tussen de gemeenten en de regio's." Kan de staatssecretaris ons dit toezeggen?

Handelingen 24 juni 2014, p. 35-9-42

Staatssecretaris Klijnsma:

Van de zijde van GroenLinks is gevraagd of ik kan toezeggen dat in het nieuwe verdeelmodel in ieder geval rekening gehouden wordt met de grote verschillen in kansen op werk tussen de gemeenten en regio's. Ik kan daar nog heel over opmerken, maar zeg kortheidshalve volmondig ja. Ik heb al het P-deel aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin speelt de arbeidsmarkt, met name de regionale arbeidsmarkt, een grote rol.


Brondocumenten


Historie