T01940

Toezegging Reactie op rapporten inzake democratisch tekort EU (33.877)De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Boxtel (D66), toe de rapporten 'Shifting EU Institutional Reform into High Gear' van het Centre for European Policy Studies en 'Remaking Europe, Framework for a policy?' van Synopia te bestuderen en de Kamer een appreciatie toe te doen komen van de daarin gedane voorstellen. 


Kerngegevens

Nummer T01940
Status voldaan
Datum toezegging 15 april 2014
Deadline 1 juli 2015
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden Mr. R.H.L.M. van Boxtel (D66)
Commissie commissie voor Europese Zaken (EUZA)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen democratisch tekort
Staat van de Unie
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2014 (33.877)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 27, item 8 - blz. 2

De heer Van Boxtel (D66):

Ik kom op het tweede punt, de toekomst van de EU. De D66-fractie pleit voor een democratisch gelegitimeerde Europese samenwerking en voor een verregaande Europese integratie, juist om de persoonlijke vrijheid en ontplooiingsruimte voor alle ingezetenen te garanderen. Het slechten van barrières tussen landen levert meer kansen op dan bedreigingen. Een meer rechtstreekse democratie zal de burger dichter bij de besluitvorming in Europa brengen. Hiervoor moeten we de huidige besluitvorming hervormen. Is het kabinet, vraag ik de minister van Buitenlandse Zaken, bekend met het rapport Shifting EU Institutional Reform into High Gear van het Centre for European Policy Studies en met het rapport van Synopia, Remaking Europe, Framework for a policy? Graag ontvang ik een reactie van het kabinet op de in deze rapporten gedane voorstellen.

Handelingen I 2013-2014, nr. 27, item 8 - blz. 33

De heer Van Boxtel (D66):

Ik heb de minister ook gevraagd wat hij vindt van de hervormingsvoorstellen in de twee door mij genoemde rapporten. Die hervormingsvoorstellengaan over de omvang van de commissie en over de rechtstreekse controlemogelijkheden van het parlement. Die zaken mogen niet steeds weggestopt worden, want die moeten het democratisch gat dichten en ook de slagvaardigheid en de slagkracht van Europa vergroten. De minister mag niet alleen maar bezig zijn met subsidiariteitslijstjes, waarvan wij overigens op dit moment de facto slechts vijf puntjes binnen hebben. Ik ga over die lijstjes graag het gesprek aan met de minister, maar zij mogen niet afleiden van de echte institutionele vraagstukken.

Minister Timmermans:

Ik ken de door de heer Van Boxtel genoemde rapporten over het democratisch tekort niet. Ik wil die graag bestuderen, maar ik zeg daarbij dat ik niet meer geloof in de in het verleden gehanteerde automatische redenering dat alles wel goed zou komen als het Europees Parlement meer macht krijgt. Ik geloof daar niet meer in, omdat het Europees Parlement als zodanig nog niet een parlement is geworden waar de grote meerderheid van de Europeanen een parlement in herkent. Het is een zeer goed functionerende instelling. Als wetgever heeft het een hoge kwaliteit. Het is echter niet de volksvertegenwoordiging waar de gemiddelde Europeaan een volksvertegenwoordiging in ziet. Hij ziet die toch vooral in zijn eigen hoofdstad, in zijn eigen parlement, met vormen en personen die hij herkent. De afstand tussen de lidstaten en het Europees Parlement is op dit moment nog te groot om van het Europees Parlement een echte volksvertegenwoordiging te maken. Als regeringen, maar vooral als nationale parlementen hebben wij de ongelofelijk belangrijke taak om op dit punt in de komende jaren verbetering aan te brengen. De traditionele spanning tussen nationale parlementen en het Europees Parlement moeten wij achter ons laten. De parlementen zijn bondgenoten van elkaar. Ik hoop dat zij dit in de komende jaren meer gaan inzien.

Handelingen I 2013-2014, nr. 27, item 8 - blz. 44

De heer Van Boxtel (D66):

Ik dank de minister voor de reactie die ik nog zal krijgen op de twee genoemde rapporten. Die wil ik hem straks graag overhandigen. 


Brondocumenten


Historie