Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 18 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131)

- Rondvraag

De commissie besluit ambtelijk navraag te laten doen naar de beantwoording van de brief van de commissies BZK/AZ en Koninkrijksrelaties van 20 februari 2014, waarin de regering wordt verzocht de commissies te informeren over de uitkomsten van de besprekingen met de Tweede Kamer over de wenselijkheid van een nieuw wetsvoorstel tot herziening van de Grondwet dat een apart kiescollege BES regelt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman