T01800

Toezegging Reduceren regeldruk (33.253)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Ter Horst, toe voor de zomer (2014) met concrete maatregelen te komen om de regeldruk te reduceren en tot die tijd de nog niet ingediende VWS-voorstellen te voorzien van een ex-antebeoordeling van de regeldrukgevolgen. Tevens zullen de regeldrukgevolgen van de implementatie van de wetsvoorstellen op het gebied van VWS van de afgelopen vijf jaar en de reeds bij het parlement ingediende wetsvoorstellen in kaart worden gebracht. 


Kerngegevens

Nummer T01800
Status voldaan
Datum toezegging 19 november 2013
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden Dr. G. ter Horst (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen administratieve lasten
evaluaties
regeldruk
Kamerstukken Concentratietoetsing zorg (33.253)


Uit de stukken

Handelingen I 2013 - 2014, nr. 9 - 9, blz. 58

Minister Schippers:

Ik kom te spreken over de motie-Ter Horst c.s. op letter B. Mevrouw Ter Horst had gelijk dat ik iets te snel door de vragen over dit onderwerp ben gegaan, waardoor ik enkele vragen heb gemist. Mevrouw Ter Horst heeft over dit onderwerp een motie ingediend. Daarin wordt de regering verzocht, voor de zomer met concrete maatregelen te komen hoe, zonder dat de systeemverantwoordelijkheid van de regering wordt aangetast, de regeldruk kan worden gereduceerd en tot die tijd alle nog niet ingediende wetsvoorstellen te voorzien van een ex-antebeoordeling van de regeldrukgevolgen, en de regeldrukgevolgen van de implementatie van de wetsvoorstellen op het gebied van VWS van de afgelopen vijf jaar en de reeds bij het parlement ingediende wetsvoorstellen in kaart te brengen. Ik kan daaraan zeker voldoen. Ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. We hebben zeer geprobeerd om de regeldruk te verlagen. Uit een onderzoek van Actal is gebleken dat eigenlijk 90% van de door verpleegkundigen ervaren regeldruk komt van brancheorganisaties, keurmerken, accreditaties en eigen koepelorganisaties. 10% ervan komt van de rijksoverheid. We kunnen dus wel allerlei trajecten doen, maar we moeten dat wel samen met het  veld doen. We moeten nagaan of we daadwerkelijk verlichting kunnen geven wat betreft keurmerken en accreditaties. Daarmee ga ik aan de slag. Ik zal proberen om dat voor de zomer af te ronden. Als dat niet lukt, laat ik dat weten. Het is wel ons doel om dat te doen. Ik weet niet hoeveel werk het is om alle wetsvoorstellen van de afgelopen vijf jaar door te lichten. Dat ga ik proberen voor de zomer te doen. Als dat ons in tijd niet lukt, laat ik het de Kamer weten. Ik zie de motie als ondersteuning van het beleid en laat het oordeel erover aan de Kamer.

Handelingen I 2013 - 2014, nr. 10 - 7, blz. 26

Mevrouw Ter Horst (PvdA): Voorzitter. De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over de verhouding tussen de toename van de regeldruk en het netto-effect van wetsvoorstellen op het gebied van VWS. Daarom hebben wij de minister in de motie gevraagd om alle wetsvoorstellen van dat departement die nog niet vigeren te voorzien van een ex-antebeoordeling van de regeldrukgevolgen. Ook hebben wij gevraagd om voor wetsvoorstellen die al wel zijn aangenomen, na te gaan wat de regeldruk is van de implementatie daarvan. De minister heeft die voorstellen omarmd en toegezegd dat zij dat zal doen. Daarmee kan de motie worden ingetrokken.

De voorzitter: Aangezien de motie-Ter Horst c.s. (33253, letter F) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.


Brondocumenten


Historie