Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 oktober 2013
1. 33520

Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Franken) en D66 (Scholten).

2. 33580

Implementatie richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Quik-Schuijt), D66 (Scholten), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Kuiper),

3. 31 051, G

De commissie neemt de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister van Veiligheid en Justitie van 4 oktober 2013 over het toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst voor kennisgeving aan.

4. T00491

Monitoring en evaluatie wsnp (29.942)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 oktober 2013 inzake de achtste en negende Monitor Wsnp.

5. T01438

Reactie op brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 12 juli 2013 inzake de toezegging vijfjaarlijkse evaluatie terrorismewetgeving en voorstel aanpak evaluatie

De commissie stelt de conceptbrief inzake de toezegging vijfjaarlijkse evaluatie terrorismewetgeving en voorstel aanpak evaluatie vast.

6. Mededelingen en informatie

- Op voorstel van het lid Schouwenaar (VVD) wordt besloten wetsvoorstel 33569 (Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen)schriftelijk in behandeling te nemen. Voorgesteld wordt het voorbereidend onderzoek te houden op 12 november 2013.

- De Voorzitter attendeert de leden erop dat het gesprek met de Nederlandse Orde van Advocaten zal plaatsvinden op 19 november 2013.

7. Rondvraag

- De commissie constateert dat zij de nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel 32444 (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) en de memorie van antwoord inzake wetsvoorstel 33351 (wijziging vermelding geslacht in de geboorteakte) nog steeds niet heeft ontvangen en besluit daarover een brief te sturen.

- De voorzitter wijst de leden erop dat het COC Nederland op 12 november 2013 - op een nader te bepalen tijdstip - een petitie komen aanbieden inzake wetsvoorstel 33032 (juridisch ouderschap vrouwelijke partner van de moeder).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren