T01778

Toezegging AMvB bevoegdheid raden van toezicht (33.182)De staatssecretaris van SZW zal de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van diverse leden, zo spoedig mogelijk laten weten wanneer zij de AMvB op basis van artikel 104, tiende lid, van het wetsvoorstel - met de bevoegdheid van de raad van toezicht om bestuurders te schorsen en te ontslaan bij disfunctioneren -  tegemoet kan zien.


Kerngegevens


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 35-16-blz. 78

Staatssecretaris Klijnsma:

De heer Hoekstra heeft ook het een en ander gezegd over de Algemene Maatregel van Bestuur. Hij heeft gevraagd wanneer deze nu precies komt. Dat zal ik nauwgezet nagaan. Ik zal zeer veel spoed betrachten. Zoals ik net al zei, moeten pensioenfondsen nu gaan acteren. Zij moeten dan wel weten wat precies de functie van de raad van bestuur in al zijn facetten is. Ik zal dus spoed betrachten. Ik zal de Kamer per ommegaande laten weten hoe ik precies kan varen, want een ordentelijke AMvB moet natuurlijk ook langs de Raad van State. Wij moeten dat zorgvuldig doen, maar wel zo snel mogelijk.


Brondocumenten


Historie