33.727

Initiatiefvoorstel-Van der Steur Wet bevordering van mediation in het bestuursrechtDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van der Steur (VVD) stimuleert in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) het gebruik mediation binnen het bestuursrecht. Mediation wordt binnen het bestuursrecht al toegepast, de initaitefnemer wil door een wettelijke regeling het gebruik stimuleren. Mediation lost een geschil tussen 2 of meer partijen op door naast het conflict ook de onderliggende belangen te bespreken.

Bij de beoordeling of mediation geschikt is als oplossing van het probleem, moeten bestuursorganen uitgaan van het principe "ja, tenzij".

Naast dit voorstel heeft de indiener de voorstellen Wet registermediator en de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht ingediend zodat mediation ook wettelijk een volwaardig alternatief is voor de traditionele rechtspraak.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Dit wetsvoorstel is bij brief van 10 juni 2015 (TK 33.727, nr. 12) ingetrokken. Na het vertrek van het lid Van der Steur uit de Kamer, wordt de behandeling van dit voorstel door geen van de leden van de fractie voortgezet, aangezien de regering heeft aangegeven zelf wetsvoorstellen inzake bevordering van mediation in te dienen.


Kerngegevens

ingediend

10 september 2013

titel

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten