In de discussie in de Eerste Kamer over de Wet aanpassing arbeidsduur (26.358) bleek dat de Eerste Kamer behoefte heeft aan inzicht in de veranderende rolverdeling tussen overheid, sociale partners/cao-partijen en medezeggenschapsorganen.

Deze notitie gaat over cruciale ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen in de jaren negentig, de betekenis van het centrale, bedrijfstak- en het ondernemingsniveau en de verhouding tussen wetgeving, collectieve regelingen en (de ruimte voor) maatwerk.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de notitie op 13 november 2001 openbaar behandeld en voor kennisgeving aangenomen.

De Kamer heeft op 8 juli 2002 een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen met de notitie 'CAO-loosbeleid' over de samenstelling en kenmerken van de groep werknemers die niet onder een CAO vallen (EK 222a, nr. 9c).

Op 9 juli 2002 heeft de Kamer een brief van de minister ontvangen met de notitie 'De relatie CAO-ondernemingsraad en de doorwerking van afspraken in de individuele arbeidsovereenkomst: een juridische notitie' (EK 222a, nr. 9b).


Kerngegevens

begonnen

4 mei 2000

titel

Notitie (zelf)regulering: relatie wetgever, sociale partners/medezeggenschapsorgaan in de arbeidsverhoudingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening


Documenten