33.605 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012



Het jaarverslag Staten-Generaal (TK nr. 1) bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2012 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van de Staten-Generaal. De slotwet (TK nr. 3) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2012.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK 33.605 IIA, A) is op 4 juli 2013 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer vonden plaats op 10 september 2013.


Kerngegevens

ingediend

15 mei 2013

titel

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

13