33.441

Decentralisatie investeringsbudgetDit wetsvoorstel schrapt, overeenkomstig het bestuursakkoord natuur, de bepalingen in de Wet inrichting landelijk gebied over de programmering van het gebiedsgerichte beleid en over de financiering en verantwoording van de uitvoering van dat beleid. Daarbij is een specifieke voorziening opgenomen voor de afwikkeling van het investeringstijdvak lopende van 2007 tot en met 2013.

Daarnaast zijn enkele verbeteringen opgenomen die betrekking hebben op de eveneens in de Wet inrichting landelijk gebied geregelde landinrichting. In verband met jurisprudentie over de vaststelling en invordering van de omgeslagen landinrichtingskosten wordt voorgesteld om te voorzien in een eigenstandige beroepsmogelijkheid ten aanzien van de correctie van de voorlopige kostenraming in de lijst der geldelijke regelingen.

Ook wordt voorgesteld de provincies bevoegd te maken voor de heffing en invordering van de omgeslagen kosten van landinrichtingsprojecten die door de provincies op grond van de Wet inrichting landelijk gebied zijn uitgevoerd. Verder vervalt de verplichte betrokkenheid van de gebiedscommissie bij het besluit van gedeputeerde staten tot toepassing van landinrichting, aangezien het primair aan de provincies is om te bepalen op welke wijze zij gebiedsprocessen vorm geven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK 33.441, A) is op 28 mei 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en D66 stemden voor.

De motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EK 33.441, F) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor.

De motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een gunstige staat van instandhouding voor in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn bestreken soorten en habitats (EK 33.441, G) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 2012

titel

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten