33.218

Initiatiefvoorstel-Çelik inzake aanscherping van de regels voor bekostiging van een nieuwe schoolDit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Çelik (PvdA) biedt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de mogelijkheid rechtspersonen die een zeer zwakke school in stand houden of waarvan een school, wegens tekort-schieten van de onderwijskwaliteit, niet meer wordt bekostigd, niet meer in aanmerking te laten komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging.

De weigeringsgrond voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging kan ook gelden voor bestuurders persoonlijk, als zij binnen een ander bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor de oprichting van een nieuwe school op zich willen nemen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Vervallen
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 17 mei 2022 vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers.


Kerngegevens

ingediend

26 maart 2012

titel

Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten