T01646

Toezegging Toezending CPB analyse regionale verschillen rentabiliteit huursector (33.400)De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Vos (GroenLinks), toe een analyserapport van het CPB over regionale verschillen in de rentabiliteit van de huursector ook aan de Eerste Kamer aan te bieden. Daarin zullen de effecten van de verhuurderheffing op basis van de actuele huizenprijzen worden meegenomen. 


Kerngegevens

Nummer T01646
Status voldaan
Datum toezegging 19 november 2012
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden Ir. M.B. Vos (GroenLinks)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Centraal Planbureau
verhuurderheffing
Kamerstukken Miljoenennota 2013 (33.400)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 8 – blz. 47

Minister Dijsselbloem:

[...]

Er zijn ook vragen gesteld over de verhuurderheffing. Dat is inderdaad een inkomstenbron voor de begroting. Er ligt inmiddels misschien een wetsvoorstel in de Eerste Kamer – het is al aangenomen in de Tweede Kamer – voor een eerste tranche van de verhuurderheffing. Die is doorgerekend en dat kan prima uit. Het regeerakkoord zet er nog een kop bovenop door enerzijds verdere huurverhogingen, gradueel en afhankelijk van de inkomensgroep, en anderzijds een afroming van de huurverhogingen door een verhoging van de verhuurderheffing. De discussie is nu of alle corporaties die verhuurderheffing wel kunnen betalen. Het CPB heeft dat voor ons uitgerekend. Daar zijn wij vooralsnog op gevaren. Het CPB zegt dat het kan en dat er echt ruimte zit. Het CPB stelt zelfs dat er zoveel ruimte is dat er de komende jaren weer fors zal worden gebouwd in de huursector. Het wordt weer rendabel om huurwoningen te bouwen. Dat was de analyse van het CPB. Er zijn berichten dat dit door de verschillen per regio slecht zal uitpakken, maar daar gaat minister Blok naar kijken. Dat heeft hij de Tweede Kamer toegezegd. Ik kan mij voorstellen dat de Eerste Kamer er ook over wil worden geïnformeerd. Ik neem dat verzoek mee naar het kabinet. Er komt binnenkort een analyserapport uit. Minister Blok gaat dan kijken of en zo ja hoe wij omgaan met die regionale verschillen.

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Ik dank de minister voor de toezegging om die informatie ook naar deze Kamer te sturen. Het CPB is bij zijn positieve berekeningen uitgegaan van een groei van de huizenprijzen van 1%.Volgens mij is inmiddels duidelijk dat dit een volstrekt achterhaald cijfer is. Moet het CPB zijn huiswerk wat dit betreft niet overdoen en opnieuw kijken naar wat vandaag de dag de effecten van de verhuurderheffing zullen zijn?

Minister Dijsselbloem:

Ik herken dat zo niet, maar ik zal dat ook meenemen. Dan wordt de Kamer daar ook over geïnformeerd. Ik weet dat het CPB is uitgegaan van de verhuurbaarheid en de ruimte die er is onder het huurbeschermingsbeleid. Men heeft gekeken naar de rentabiliteit in de huursector. Wij geven op een aantal punten ruimte. We verhogen de huren met een extra 1,5% per inkomensgroep. We gaan naar een ander woningwaarderingstelsel. Dat heeft verschillende effecten. Daar gaat de discussie ook over. Het CPB komt tot de conclusie dat het over heel Nederland genomen prima uitkomt, sterker nog, dat er weer kan worden geïnvesteerd in de huursector, omdat dit rendabel is. Er is wel sprake van een discussiepunt over de regionale verschillen. Daar gaan wij naar kijken.


Brondocumenten


Historie

 • 9 april 2013
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: De commissie besloot de toezegging als voldaan te beschouwen, behoudens akkoord van de ter vergadering afwezige fractie van GroenLinks. Van deze fractie is nadien vernomen dat zij geen bezwaar heeft tegen het als voldaan beschouwen van de toezegging.
 • 3 april 2013
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: De fractie van GroenLinks geeft nog uitsluitsel of zij toezegging T01646 voldaan acht.
  documenten:
 • 19 november 2012
  toezegging gedaan