T01644

Toezegging Vereenvoudiging indicatiestelling (33.327)De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Sent, toe in overleg met collega's in het kabinet na te gaan in hoeverre vereenvoudiging van indicaties voor combinaties van zorg en sociale zekerheid mogelijk is. 


Kerngegevens

Nummer T01644
Status voldaan
Datum toezegging 11 december 2012
Deadline 1 januari 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen AWBZ
indicatiestelling
sociale zekerheid
vereenvoudigingen
Kamerstukken Wet vereenvoudiging regelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (33.327)


Opmerking

In overleg met VWS wordt bezien of er mogelijkheden zijn voor vereenvoudiging van indicaties voor combinaties van zorg en sociale zekerheid, rekening houdend met actuele beleidsontwikkelingen. Planning: 1 januari 2014

Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 11 - blz. 26

Mevrouw Sent (PvdA):

Het derde en tevens laatste punt betreft dwarsverbanden van het voorliggende wetsvoorstel met de indicatiestelling in de zorg, bijvoorbeeld ingewikkelde indicaties voor de AWBZ voor mensen die ook al via het UWV voorbijkomen. Mijn fractie vraagt zich af of dat niet te combineren is, zodat indicaties voor combi's van AWBZ en sociale zekerheid vereenvoudigd kunnen worden en integraal via het UWV lopen. Dat maakt de verbinding mogelijk tussen werk en zorg en dat er geschoven wordt met wat nodig is voor mensen. Uiteraard dient de zorgvraag daarbij leidend te zijn.

Handelingen I 2012-2013, nr. 11 - blz. 30

Minister Asscher:

Ik zeg mevrouw Sent dank voor haar additionele suggestie met betrekking tot de indicatiestelling. Ik zeg haar toe dat ik daarnaar ga kijken, ook in overleg met de collega's die overigens met het fenomeen indicatiestelling te maken hebben. Ik ben er enerzijds enthousiast over, anderzijds iets terughoudend, omdat het moment van het verlenen van de indicatie natuurlijk niet altijd gelijk loopt. We weten dat je veel ellende kunt voorkomen voor mensen die zich dienen te laten indiceren door dat een keer te doen. Als in de uitvoering inderdaad zo'n simpele route mogelijk is, ben ik er enthousiast over. Ik wil dat echter goed bezien. Ik neem de suggestie graag mee.

Handelingen I 2012-2013, nr. 11 - blz. 32

Mevrouw Sent (PvdA):

Wij zijn ook blij met de toezegging van de minister om met zijn collega's in het kabinet te overleggen over de vereenvoudiging van indicaties voor combinaties van AWBZ en sociale zekerheid. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomst van dat overleg.


Brondocumenten


Historie