33.364

Implementatie richtlijn over meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstatenDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 2010/65/EUPDF-document over meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten in de Vreemdelingenwet 2000. De richtlijn regelt dat meldingen van gegevens van de bemanning en passagiers (vaak vreemdelingen) langs elektronische weg moeten plaatsvinden.

De Richtlijn vereenvoudigt de administratieve procedures die van toepassing zijn op het zeevervoer door de invoering van de elektronische overdracht van gegevens en door melding de melding één keer via één elektronisch loket te laten plaatsvinden (single window maritiem).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.364 nr. 2) is op 31 januari 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 februari 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 september 2012

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PbEU 2010, L 283)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten