T01621

Toezegging Overleg sociale partners en eventueel wijzigen regeerakkoord (33.400)De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Brinkman (CDA), toe de Kamer te informeren of de uitkomst van het overleg met de sociale partners aanzet tot het wijzigen van de in het regeerakkoord gemaakte afspraken.   


Kerngegevens

Nummer T01621
Status voldaan
Datum toezegging 4 december 2012
Deadline 1 juli 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken
Kamerleden Mr.drs. L.C. Brinkman (CDA)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen regeerakkoorden
sociale partners
Kamerstukken Miljoenennota 2013 (33.400)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 2, blz. 3

Brinkman (CDA):

(...)

Wij gaan hier niet voortdurend de beste stuurlui aan wal spelen, omdat onze levenshouding constructief is jegens anderen. Wij weten namelijk uit eigen lange ervaring dat je niet weg moet lopen voormoeilijke opdrachten, ook al blijft waardering daarvoor niet zelden achterwege. Mijn welgemeende complimenten dus dat de VVD nog steeds niet wegloopt, en de PvdA nu ook niet, voor de taakstelling van intussen 46 miljard euro. Mogen wij in verband met de complexiteit van de kabinetsvoornemens, voor de vorst de grond uit is, na de ronde van het kabinet langs sociale partners, medeoverheden en andere maatschappelijke organisaties, hier een eenvoudige tussenrapportage van het kabinet ontvangen over de stand van zijn dan nog haalbaar geachte wetsvoornemens?

Handelingen I 2012-2013, nr. 7, blz. 53-54

Minister Rutte:

(...)

Dan kom ik bij de behandeling van een aantal opmerkingen over het sociaaleconomisch beleid. Diverse fracties hebben gevraagd naar het overleg met de sociale partners. Ik heb daar al iets over gezegd. De ambitie van de heer Asscher, de minister van Sociale Zaken, en van mijzelf en de andere leden van het kabinet is om, waar mogelijk, in overleg met de sociale partners te komen tot een zo breed mogelijke sociale agenda. Ik hecht ook daaraan draagvlak. Het regeerakkoord vormt de basis voor die gesprekken, maar over een andere invulling kan worden gesproken binnen de financiële kaders en binnen een aantal gewenste maatschappelijke effecten van de in het regeerakkoord genoemde maatregelen. Daarbij zal ongetwijfeld ook het arbeidsmarktbeleid in de volle breedte aan de orde komen. Het creëren van meer banen is daarbij een belangrijke ambitie. Tegelijkertijd zijn in die gesprekken ook de initiatieven ten aanzien van banken en pensioenfondsen aan de orde. Ik kom daarover nog te spreken.

Minister Asscher voert op dit moment verkennende gesprekken met sociale partners en in dat kader heeft hij afgelopen vrijdag een gesprek gevoerd met de twee voorzitters van de Stichting van de Arbeid. Ik zal daar inhoudelijk niets over zeggen, want dit is zo'n broedende kip die het beste broedt door er niet al te veel openbaarheid aan te geven. Ik merk wel dat bij sociale partners draagvlak is om te komen tot gesprekken en te bezien of we tot een gezamenlijke agenda kunnen komen. Uiteraard zullen wij, zodra dat mogelijk is, de Kamer informeren of dat betekent dat in het regeerakkoord gemaakte afspraken wijzigen als gevolg van deze gesprekken. Dat zeg ik de heer Brinkman toe. De Kamer is zo permanent op de hoogte van die ontwikkelingen, maar dat kan pas als er stappen zijn gezet in de gesprekken.


Brondocumenten


Historie