Prof.dr. J.A. Bruijn (VVD) 1

Jan Anthonie Bruijn (1958) is sinds 6 november 2012 lid van de Eerste Kamer voor de VVD-fractie.

De heer Bruijn is sinds 2 juli 2019 Voorzitter van de Eerste Kamer.

Hij was ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact: voorzitter@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te 's-Gravenhage, 7 februari 1958
 • gehuwd te Wassenaar, 31 oktober 1992

 

woonplaats

 • Wassenaar, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Ondersteuning van studenten

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Ondersteuning studenten

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De periodieke bijeenkomsten van Le Cercle Cigogne zijn bedoeld voor het onderhouden van relaties tussen verschillende maatschappelijke partijen vanuit het openbaar bestuur, kennisinstellingen, internationale instellingen, Corps Diplomatique en bedrijfsleven.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Ondersteuning viering 3 October Vereeniging Leiden in 2024, georganiseerd door de 3 October Vereeniging Leiden

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het Lid Comité van Aanbeveling ondersteunt de organisatie van de Matthäus Passion in de Nieuwe Kerk te Delft

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Singer Tafel is een ontmoetingsplaats op het snijpunt van wetenschap, bedrijfsleven, openbaar bestuur en beleid. De doelstelling is met een groep van deelnemers uit het publieke en het private domein regelmatig bijeen te komen om het wederzijdse begrip tussen overheid, publieke en private organisaties te bevorderen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Leo Smit Stichting doet onderzoek, vertelt over componisten, maakt bladmuziek toegankelijk en laat vergeten muziek weer klinken. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Leo Smit Stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De vijftiende-eeuwse Westerkerk van Enkhuizen is thans in gebruik als cultureel centrum. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van het centrum, waarvan de bouw van een nieuw kerkorgel momenteel een belangrijk project is.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Stichting Socrates Leiden organiseert activiteiten voor studenten om hen te helpen bij hun ontwikkeling naast de studie. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Hoogeschoolraad (HSR) is een orgaan van het Erasmus Trustfonds, dat als doel heeft het bevorderen van de groei en bloei van onderwijs en onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Leden van de HSR zijn alumni van deze universiteit die contacten onderhouden tussen universiteit en maatschappij. De HSR fungeert als vereniging met twee sociale evenementen per jaar. Leden van de HSR zijn q.q. lid van het Trustfonds.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: In het kader van het Model European Parliament (MEP) worden zittingen van het Europees Parlement gesimuleerd. Deelnemers aan de zittingen zijn scholieren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van dit jongerenparlement.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De in 1903 opgerichte Carnegie Stichting, genoemd naar de zakenman en filantroop Andrew Carnegie, beheert het Vredespaleis in Den Haag en de daarbij behorende bibliotheek. Ook organiseert de Stichting evenementen en activiteiten op het gebied van vrede en recht. De Raad van Advies adviseert het stichtingsbestuur bij zijn werkzaamheden. De Voorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal zijn q.q. lid van de Raad van Advies.

  advieswerk: ja

  sector: Non-profit

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Breakfast to Share is een jaarlijks ontbijt voor Eerste en Tweede Kamerleden, georganiseerd door Kamerleden met een religieuze achtergrond. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt dit initiatief.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is een bijzondere hogeschool in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Onder de hogeschool vallen de Breitner Academie, de Academie van Bouwkunst, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie voor Theater en Dans. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van het college van bestuur van de hogeschool. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het benoemen en ontslaan van bestuurders, het goedkeuren van de begroting en het toezicht op de rechtmatige besteding van de rijksbijdrage.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Blikverruimers werft, selecteert en leidt jong talent op voor toezichthoudende functies. De Raad van Advies adviseert hierbij, zet zijn netwerk in en helpt bij mediaoptredens. De leden van de Raad ontvangen geen bezoldiging, maar wel incidenteel een vergoeding voor bijvoorbeeld het geven van een lezing.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Stichting Cathedral Organ Leiden streeft naar het plaatsen en in gebruik nemen van een groot Engels orgel in de Hooglandse Kerk te Leiden. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt dit initiatief.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) richt zich op patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, opleiding en bij- en nascholing. Binnen het LUMC richt de onderzoeksgroep immunopathologie zich op onderzoek naar het ontstaan van ziekten in relatie tot het immuunsysteem.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: De Landelijke Kamer van Verenigingen behartigt de belangen van de 47 aangesloten studentenverenigingen in Nederland. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Landelijke Kamer.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De sinds 1752 bestaande Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen richt zich op het bevorderen van de wetenschap en het slaan van bruggen tussen wetenschap en samenleving. De leden van de Maatschappij zijn verantwoordelijk voor haar wetenschappelijke activiteiten.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Deze naar de wetenschapper Christiaan Huygens (1629-1695) vernoemde wetenschapsprijs wordt jaarlijks door de minister of staatssecretaris van OCW uitgereikt aan een onderzoeker die een vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de wiskunde, sterrenkunde of natuurkunde. Het College van Advies adviseert de stichting achter de prijs.

   advieswerk: ja

   sector: Wetenschap

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: NWS is een internationaal netwerk van Nederlanders die in het buitenland studeren, willen studeren of hebben gestudeerd. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt het netwerk.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Wetenschappelijk werk als hoogleraar

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De in 1912 opgerichte Medische Faculteit der Leidse Studenten (MFLS) is de studievereniging voor Leidse geneeskundestudenten. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de MFLS.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • beschrijving: Als eigenaar van twee wooneenheden ontvang ik maandelijks een vast bedrag aan huurpenningen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

afgesloten

 • beschrijving: De Prijs van het Vrije Woord wordt sinds 2007 iedere vijf jaar uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vrijheid van meningsuiting. In april 2022 wordt de prijs voor de vierde keer toegekend. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt het bestuur van het Nieuwspoort Comité dat de prijsuitreiking organiseert.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Commissie voor het 22e Lustrum van Studentenvereniging K.S.V. Sint Franciscus Xaverius te Wageningen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Adviseren over schoolleiders register.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Adviseren loopbaan na politiek.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Advisering over academisering van de opleiding Verloskunde.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Adviseren onderzoek HBO.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: ja

 • Lid jury Orange Carpet Award (EP-Nuffic) vanaf 2017 tot 2018
 • Lid jury Medisch Ondernemen Award vanaf 2017 tot 2018
 • Lid commissie Interne Evaluatie Onderwijsraad vanaf 1 januari 2017 tot 1 oktober 2017
 • Lid klankbordgroep 'De Medisch Specialist 2025' Federatie Medisch Specialisten vanaf 2016 tot 2019
 • beschrijving: Adviseren onderzoek HBO.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: ja

 • Lid visitatiecommissie lectoraat ‘Professioneel Beoordelen’, Hogeschool Zuyd vanaf 2015 tot 2016
 • Lid Adviesraad Strategie Summit Onderwijs 2016, VNU-Exhibitions vanaf 2015 tot 2016
 • Adviseur Nederlandse Academie van de Leraar vanaf 2014 tot 2016
 • Lid benoemingsadviescommissie Onderwijsraad, Ministerie OCW vanaf 2014 tot 2014
 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht vanaf 2013 tot 2017
 • Lid klankbordgroep Lerarenagenda, Ministerie OCW vanaf 2013 tot 2013
 • Reference pathologist European Vasculitis/Lupus Study Group vanaf 2012 tot 2019
 • Lid evaluatiecommissie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vanaf 2012 tot 2013
 • Voorzitter Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) vanaf 2012 tot 2013
 • Columnist HO-Management vanaf 2012 tot 2013
 • Lid bestuur Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit vanaf 2011 tot 2013
 • Lid Raad van Advies Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (NUFFIC) vanaf 2010 tot 2015
 • Lid en vice-voorzitter (vanaf 2015) commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (OC&W) vanaf 2009 tot 2017
 • Voorzitter jury Orange Carpet Award voor internationalisering in het onderwijs vanaf 2009 tot 2016
 • Lid Raad van Toezicht Rijnlands Revalidatiecentrum vanaf 2009 tot 2016
 • Voorzitter Programmaraad Europees Platform vanaf 2009 tot 2015
 • beschrijving: Ondersteunen wetenschap.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Lid (2005-2008) en vice-voorzitter (2008-2013) Raad van Toezicht Hogeschool Leiden vanaf 2005 tot 2013
  • Lid Raad van Advies congres Onze Zorg, Utrecht vanaf 2015 tot 2016
  • Lid Committee of Recommendation, Leiden Int. Med. Students Congress vanaf 2013 tot 2013
  • Lid Stuurgroep visitatie GNK en BW vanaf 2011 tot 2012
  • Lid Renal Pathology Society Program Committee vanaf 2011 tot 2012
  • Lid Cultural Exchange Forum, Van Bergen Fund vanaf 2010 tot 2012
  • Lid Stuurgroep Leadership, Universiteit Leiden vanaf 2010 tot 2012
  • Lid bestuur Leidse Alumnivereniging Geneeskunde (LAG) vanaf 2010 tot 2012
  • Lid redactieraad Leiden University Press vanaf 2009 tot 2012
  • Vice-voorzitter Lustrumcommissie Universiteit Leiden vanaf 2009 tot 2010
  • Voorzitter Stuurgroep lezingencyclus Leiden Faculty Club, UL vanaf 2009 tot 2010
  • beschrijving: Wetenschappelijk werk als hoogleraar

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • Lid comité van aanbeveling uitwisseling UL-U.Kabul vanaf 2008 tot 2012
  • Lid College van Curatoren, leerstoel Dermatologie vanaf 2007 tot 2018
  • Lid stuurgroep oprichting University College Den Haag Universiteit Leiden vanaf 2007 tot 2009
  • Lid jury Jo Keur Fonds vanaf 2005 tot 2012
  • Voorzitter platform Computer Ondersteunend Onderwijs LUMC vanaf 2005 tot 2012
  • Vice-President (2005) en President (2006) International Renal Pathology Society vanaf 2005 tot 2006
  • Voorzitter Opleidingsbestuur Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen LUMC vanaf 2001 tot 2012
  • Lid Onderwijs Management Team LUMC vanaf 2001 tot 2012
  • Lid Editorial Board J.Am.Soc.Nephrol. vanaf 2001 tot 2005
  • Lid programmacommissie Leiden International Medical Students Congres vanaf 1999 tot 2012
  • Voorzitter Commissie Internationalisering Onderwijs LUMC vanaf 1999 tot 2011
  • Coördinator werkgroep Huidtumoren Integraal Kankercentrum West vanaf 1999 tot 2005
  • Lid Editorial Board Clinical Nephrology vanaf 1999 tot 2005
  • Lid comité van aanbeveling en advies Buitenlandse Studiereis Commissie Leidse Biologen vanaf 1999 tot 2000
  • Voorzitter Jury onderwijsprijzen studenten LUMC vanaf 1998 tot 2012
  • Director Postgraduate Course Renal Pathology American Society of Nephrology vanaf 1998 tot 2008
  • beschrijving: Orgnaiseren jaarlijks nascholingscursus nefropathologie

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Gymnasium-b, "Rijnlands Lyceum" te Wassenaar (1976)

wetenschappelijk onderwijs

 • Specialisatie tot patholoog, Westeinde Ziekenhuis te Den Haag en Academisch Ziekenhuis Leiden (1984-1989)
 • Studie geneeskunde, Johns Hopkins University, Baltimore (Verenigde Staten) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (1976-1984)

promotie

 • Promotie-onderzoek met financiële steun van de Nierstichting Nederland (1985-1988)
 • Promotie tot doctor, Rijksuniversiteit Leiden; titel proefschrift: "Polyclonal B-cell stimulation and extracellular matrix in experimental glomerulonephritis" (1988)

andere opleidingen

 • Summer school Innovation and the Future of Healthcare, INSEAD, Fontainebleau (Fr.) (2001, 2003)
 • Basiskwalificatie Onderwijs (BKO, 2013)
 • Diverse mediatrainingen

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 6 november 2012
  • Lid Raad van Advies congres Onze Zorg, Utrecht vanaf 2015 tot 2016
  • Lid Committee of Recommendation, Leiden Int. Med. Students Congress vanaf 2013 tot 2013
  • Lid Stuurgroep visitatie GNK en BW vanaf 2011 tot 2012
  • Lid Renal Pathology Society Program Committee vanaf 2011 tot 2012
  • Lid Cultural Exchange Forum, Van Bergen Fund vanaf 2010 tot 2012
  • Lid Stuurgroep Leadership, Universiteit Leiden vanaf 2010 tot 2012
  • Lid bestuur Leidse Alumnivereniging Geneeskunde (LAG) vanaf 2010 tot 2012
  • Lid redactieraad Leiden University Press vanaf 2009 tot 2012
  • Vice-voorzitter Lustrumcommissie Universiteit Leiden vanaf 2009 tot 2010
  • Voorzitter Stuurgroep lezingencyclus Leiden Faculty Club, UL vanaf 2009 tot 2010
  • beschrijving: Wetenschappelijk werk als hoogleraar

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • Lid comité van aanbeveling uitwisseling UL-U.Kabul vanaf 2008 tot 2012
  • Lid College van Curatoren, leerstoel Dermatologie vanaf 2007 tot 2018
  • Lid stuurgroep oprichting University College Den Haag Universiteit Leiden vanaf 2007 tot 2009
  • Lid jury Jo Keur Fonds vanaf 2005 tot 2012
  • Voorzitter platform Computer Ondersteunend Onderwijs LUMC vanaf 2005 tot 2012
  • Vice-President (2005) en President (2006) International Renal Pathology Society vanaf 2005 tot 2006
  • Voorzitter Opleidingsbestuur Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen LUMC vanaf 2001 tot 2012
  • Lid Onderwijs Management Team LUMC vanaf 2001 tot 2012
  • Lid Editorial Board J.Am.Soc.Nephrol. vanaf 2001 tot 2005
  • Lid programmacommissie Leiden International Medical Students Congres vanaf 1999 tot 2012
  • Voorzitter Commissie Internationalisering Onderwijs LUMC vanaf 1999 tot 2011
  • Coördinator werkgroep Huidtumoren Integraal Kankercentrum West vanaf 1999 tot 2005
  • Lid Editorial Board Clinical Nephrology vanaf 1999 tot 2005
  • Lid comité van aanbeveling en advies Buitenlandse Studiereis Commissie Leidse Biologen vanaf 1999 tot 2000
  • Voorzitter Jury onderwijsprijzen studenten LUMC vanaf 1998 tot 2012
  • Director Postgraduate Course Renal Pathology American Society of Nephrology vanaf 1998 tot 2008
  • beschrijving: Orgnaiseren jaarlijks nascholingscursus nefropathologie

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) richt zich op patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, opleiding en bij- en nascholing. Binnen het LUMC richt de onderzoeksgroep immunopathologie zich op onderzoek naar het ontstaan van ziekten in relatie tot het immuunsysteem.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: De Landelijke Kamer van Verenigingen behartigt de belangen van de 47 aangesloten studentenverenigingen in Nederland. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Landelijke Kamer.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De sinds 1752 bestaande Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen richt zich op het bevorderen van de wetenschap en het slaan van bruggen tussen wetenschap en samenleving. De leden van de Maatschappij zijn verantwoordelijk voor haar wetenschappelijke activiteiten.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Deze naar de wetenschapper Christiaan Huygens (1629-1695) vernoemde wetenschapsprijs wordt jaarlijks door de minister of staatssecretaris van OCW uitgereikt aan een onderzoeker die een vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de wiskunde, sterrenkunde of natuurkunde. Het College van Advies adviseert de stichting achter de prijs.

   advieswerk: ja

   sector: Wetenschap

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: NWS is een internationaal netwerk van Nederlanders die in het buitenland studeren, willen studeren of hebben gestudeerd. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt het netwerk.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Wetenschappelijk werk als hoogleraar

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De in 1912 opgerichte Medische Faculteit der Leidse Studenten (MFLS) is de studievereniging voor Leidse geneeskundestudenten. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de MFLS.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • Voorzitter werkgroep huidtumoren Integraal Kankercentrum West vanaf 1995 tot 1999
  • Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Nefrologie vanaf 1995 tot 1999
  • Voorzitter lustrumcommissie Nederlandse Vereniging voor Pathologie vanaf 1995 tot 1996
 • Universitair docent Vakgroep Pathologie, Academisch Ziekenhuis en Rijksuniversiteit te Leiden, van 1989 tot 1990 en vanaf 1991 tot 1993
 • Visiting research fellow Harvard University Medical School, Boston, MA, USA met financiële steun van de Nierstichting Nederland vanaf 1990 tot 1991

andere activiteiten

 • beschrijving: Het Lid Comité van Aanbeveling ondersteunt de organisatie van de Matthäus Passion in de Nieuwe Kerk te Delft

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Singer Tafel is een ontmoetingsplaats op het snijpunt van wetenschap, bedrijfsleven, openbaar bestuur en beleid. De doelstelling is met een groep van deelnemers uit het publieke en het private domein regelmatig bijeen te komen om het wederzijdse begrip tussen overheid, publieke en private organisaties te bevorderen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Leo Smit Stichting doet onderzoek, vertelt over componisten, maakt bladmuziek toegankelijk en laat vergeten muziek weer klinken. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Leo Smit Stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Commissie voor het 22e Lustrum van Studentenvereniging K.S.V. Sint Franciscus Xaverius te Wageningen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Stichting Socrates Leiden organiseert activiteiten voor studenten om hen te helpen bij hun ontwikkeling naast de studie. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Hoogeschoolraad (HSR) is een orgaan van het Erasmus Trustfonds, dat als doel heeft het bevorderen van de groei en bloei van onderwijs en onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Leden van de HSR zijn alumni van deze universiteit die contacten onderhouden tussen universiteit en maatschappij. De HSR fungeert als vereniging met twee sociale evenementen per jaar. Leden van de HSR zijn q.q. lid van het Trustfonds.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: In het kader van het Model European Parliament (MEP) worden zittingen van het Europees Parlement gesimuleerd. Deelnemers aan de zittingen zijn scholieren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt de activiteiten van dit jongerenparlement.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Adviseren onderzoek HBO.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: ja

 • Lid jury Orange Carpet Award (EP-Nuffic) vanaf 2017 tot 2018
 • Lid jury Medisch Ondernemen Award vanaf 2017 tot 2018
 • Lid commissie Interne Evaluatie Onderwijsraad vanaf 1 januari 2017 tot 1 oktober 2017
 • beschrijving: Breakfast to Share is een jaarlijks ontbijt voor Eerste en Tweede Kamerleden, georganiseerd door Kamerleden met een religieuze achtergrond. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt dit initiatief.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is een bijzondere hogeschool in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Onder de hogeschool vallen de Breitner Academie, de Academie van Bouwkunst, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie voor Theater en Dans. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van het college van bestuur van de hogeschool. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het benoemen en ontslaan van bestuurders, het goedkeuren van de begroting en het toezicht op de rechtmatige besteding van de rijksbijdrage.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Adviseren onderzoek HBO.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: ja

 • Lid visitatiecommissie lectoraat ‘Professioneel Beoordelen’, Hogeschool Zuyd vanaf 2015 tot 2016
 • Lid Adviesraad Strategie Summit Onderwijs 2016, VNU-Exhibitions vanaf 2015 tot 2016
 • beschrijving: Blikverruimers werft, selecteert en leidt jong talent op voor toezichthoudende functies. De Raad van Advies adviseert hierbij, zet zijn netwerk in en helpt bij mediaoptredens. De leden van de Raad ontvangen geen bezoldiging, maar wel incidenteel een vergoeding voor bijvoorbeeld het geven van een lezing.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: nee

 • Adviseur Nederlandse Academie van de Leraar vanaf 2014 tot 2016
 • Lid benoemingsadviescommissie Onderwijsraad, Ministerie OCW vanaf 2014 tot 2014
 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht vanaf 2013 tot 2017
 • Lid klankbordgroep Lerarenagenda, Ministerie OCW vanaf 2013 tot 2013
 • Reference pathologist European Vasculitis/Lupus Study Group vanaf 2012 tot 2019
 • Lid evaluatiecommissie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vanaf 2012 tot 2013
 • Voorzitter Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) vanaf 2012 tot 2013
 • Columnist HO-Management vanaf 2012 tot 2013
 • Lid bestuur Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit vanaf 2011 tot 2013
 • Voorzitter commissie Externe Validering Examenkwaliteit, HBO-Raad vanaf 2011 tot 2012
 • Lid Raad van Advies Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (NUFFIC) vanaf 2010 tot 2015
 • Lid en vice-voorzitter (vanaf 2015) commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (OC&W) vanaf 2009 tot 2017
 • Voorzitter jury Orange Carpet Award voor internationalisering in het onderwijs vanaf 2009 tot 2016
 • Lid Raad van Toezicht Rijnlands Revalidatiecentrum vanaf 2009 tot 2016
 • Voorzitter Programmaraad Europees Platform vanaf 2009 tot 2015
 • beschrijving: Ondersteunen wetenschap.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Lid klankbordgroep Onderwijs Innovatieplatform vanaf 2007 tot 2007
 • beschrijving: De Stichting Cathedral Organ Leiden streeft naar het plaatsen en in gebruik nemen van een groot Engels orgel in de Hooglandse Kerk te Leiden. Het Comité van Aanbeveling ondersteunt dit initiatief.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Lid (2005-2008) en vice-voorzitter (2008-2013) Raad van Toezicht Hogeschool Leiden vanaf 2005 tot 2013
 • Kroonlid (2005-2008) en adviserend lid (2008-2012) Onderwijsraad vanaf 2005 tot 2012
 • Lid nat. contactgroep voor onderwijs in Afghanistan vanaf 2005 tot 2005
 • Lid klankbordgroep Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) vanaf 2002 tot 2002
 • Adviseur parlementaire commissie Biotechnologie (Cie Terpstra) vanaf 2001 tot 2001
 • Adviseur Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) vanaf 2001 tot 2001
 • Lid regeringscommissie kennisinfrastructuur genomics (Cie Wijffels) vanaf 2000 tot 2001

Partijpolitieke functies

 • beschrijving: Toezicht houden

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Erefunctie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie Provinciale Staten Zuid-Holland vanaf 2019 tot 2019
 • Lijstduwer gemeenteraadsverkiezingen VVD Wassenaar vanaf 2018 tot 2018
 • Formateur, gemeente Rotterdam vanaf 2018 tot 2018
 • Informateur en formateur, gemeente Leidschendam-Voorburg vanaf 2018 tot 2018
 • Lid selectiecommissie VVD wethouders Wassenaar vanaf 2018 tot 2018
 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie 2017 landelijk vanaf 2015 tot 2017
 • Lid VVD campagneteam Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland vanaf 2015 tot 2015
 • Voorzitter werkgroep handboek verkiezingsprogramma's VVD landelijk vanaf 2014 tot 2015
 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie Provinciale Staten Zuid-Holland vanaf 2014 tot 2014
 • Voorzitter werkgroep De Leraar, Teldersstichting vanaf 2013 tot 2018
 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie landelijk vanaf 2012 tot 2012
 • Voorzitter Commissie Inhoudelijke Verdieping, landelijke VVD vanaf 2011 tot 2013
 • Voorzitter werkgroep Onderwijs, Prof.Mr B.M. Teldersstichting vanaf 2011 tot 2012
 • Voorzitter vertrouwenscommissie wethouders VVD Wassenaar vanaf 2010 tot 2010
 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie landelijk vanaf 2010 tot 2010
 • Adviserend lid partijraad VVD vanaf 2008 tot 2017
 • Lid kernredactie "Liberaal Reveil" vanaf 2008 tot 2015
 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie provinciale staten Zuid-Holland vanaf 2006 tot 2006
 • Lid werkgroep Politiek Inhoudelijke Discussie, VVD Kamercentrale Z-H Noord vanaf 2005 tot 2005
 • Lid commissie van Advies en Bijstand VVD Kamercentrale Z-H Noord vanaf 2005 tot 2005
 • Lid VVD werkgroep Vrijheid van Onderwijs en Integratie vanaf 2004 tot 2004
 • Lid stuurgroep 'Masterclass Politiek', VVD Kamercentrale Zuid-Holland Noord vanaf 2004 tot 2004
 • Voorzitter VVD Partijcommissie Onderwijs en Wetenschap vanaf 2002 tot 2012
 • Lid partijraad VVD vanaf 2001 tot 2008
 • Lid VVD Partijcommissie Onderwijs en Wetenschap vanaf 1998 tot 2002
 • Voorzitter VVD afdeling en ondercentrale Wassenaar vanaf 1996 tot 2002
 • Bestuurslid VVD afdeling en ondercentrale Wassenaar, lid en voorzitter van diverse campagne-, kandidaatstellings- en programmacommissies vanaf 1989 tot 1996


Publicaties

 • 325 wetenschappelijke publikaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften
 • Overige publicaties:
 • Bruijn JA. De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO): van vreemde vogel tot voorportaal. In: CDHO-10: tien jaar poortwachter van het bekostigde hoger onderwijs. CDHO, Den Haag, september 2019
 • Bruijn, J.A., Lekkerkerker, A., Verveld, B. Kunst in een veranderende wereld. Th@ma 26(5):19-22, 2019
 • Bruijn, J.A., Cohen-Schotanus, J., Kieviets, B.M., Knottnerus, J.A. Advies over de bacheloropleiding Verloskunde van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), Amsterdam, juni 2019
 • Bos, N., Schmidt-Postmes, E., Bruijn, J.A. Toezicht is topsport en eist continue training. Financieele DAablad, 30 juli 2018, pag.9
 • Bruijn, J.A., Hendricks, F., Asseldonk, H. van, Bos, H.van de, Duin. J., Jansen, A., et al. Digitalisering en Bildung: de vierde dimensie van het Onderwijs. Teldersstichting, 2018
 • Bruijn, J.A. Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel. In: Toetsrevolutie, D. Sluijsmans, M. Segers, Eds., Uitg. Phronese, p. 7-9, 2018
 • Bruijn, J.A. en Moerman, Y. Adviseren is vooruitzien. Evaluatierapport van de adviezen van de Onderwijsraad uit 2015 en 2016. 2017.
 • Bruijn, J.A. Internationalizing education. ScienceGuide, 4 februari 2016
 • Bruijn, J.A. Erflaters en Graven. Onderwijs en Beschaving, Vereniging Hogescholen, 2016
 • Bruijn J.A. Verdere versterking nader beschouwd. E-magazine Inspectie Onderwijs, 2015, p. 72-75
 • Bruijn, J.A. Niet verschuiven, maar aanpakken. Lib. Rev. 3, 2014, p. 117-118
 • Bruijn, J.A. De leraar is 100% eigenaar van zijn registratie. 12-18 24(8), 10-13, 2014
 • Bruijn, J.A. Angst voor schoolleidersregister is koudwatervrees. VO-magazine 9(1):40-42, 2014
 • Bruijn, J.A. en de Vries, T. ICT, vrijheid en privacy. Lib. Rev. 4, 2014, p. 171-173
 • Bruijn J.A. De innovatieparadox in de zorg. Lib. Rev. 2, 2013, p. 73-74
 • Vries S. de, Bruijn J.A. Ons onderwijs is toe aan een update. NRC 22 november 2012, p. 19
 • Bruijn J.A. et al., Vreemde ogen dwingen. Eindrapport commissie externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs. HBO-Raad, 2012
 • Bruijn J.A. et al. Onderwijs: de derde dimensie. Teldersstichting, 2012
 • Bruijn J.A. Het einde van het politieke midden. Lib.Rev. 3, 2012, p.121
 • Bruijn J.A. Menselijke technologie en het onderwijs. HO Management, 4(4) 2012, p. 17
 • Bruijn J.A. Studentenbinding wordt anachronisme in Nederdorp. Nuffic Transfer, 21 februari 2012
 • Bruijn J.A. Wortel en tak. HO Management, 4(6), 2012, p. 17
 • Bruijn J.A. Excellentie. HO Management 4(2), 2012, p. 17
 • Bruijn J.A. Gen-ethische grensverkenningen. Lib. Rev. 2:67-68, 2011
 • Bruijn J.A. en de Graaf F. Verkiezingsprogram versus regeeraccoord. Lib. Rev. 51(4), 196-200, 2010
 • Gilissen D., Bruijn J.A. Orde op zaken stellen. Column, Lib.Rev. 51(2):82-83, 2010
 • Bruijn J.A. Internationalisering 2010. Internationaliseren in Onderwijs 29(57): 21-22, 2010
 • Bruijn J.A. Liberale onderwijspolitiek werkt. Lib.Rev. 50(3):97-98, 2009
 • Bruijn J.A. Selectie. Mare 32(31):9, 2009.
 • Bruijn J.A., Dezentjé Hamming-Bluemink I, Zijlstra H. De Onderwijsbegroting. Lib.Rev. 50(1):27-31,2009
 • Bruijn J.A. Kabinet: meer geld, minder kwaliteit. Provincie & Gemeente 2, 2009.
 • Bruijn JA, Dezentjé Hamming-Bluemink I,Zijlstra H. Onderwijsbegroting 2009. KCInfo 34(145):9-12, 2009
 • Bruijn J.A. Leaver dea as slaef. KC Info 34 (145):3-4, 2009
 • Bruijn J.A. Beginselverklaring in de partijraad. KC-info Zuid Holland-Noord, sept. 2008
 • Hendricks F, Kok J, Bruijn J.A. Hoger onderwijs hanteert plan Dijsselbloem. Expertise 2(5):1-2, 2008
 • Bruijn J.A. Liberalisme en Onderwijs. KC Info Zuid-Holland Noord, december 2008
 • Bruijn J.A. Financier en borg onderwijswinst. Financieele Dagblad, 1 oktober 2007
 • Bruijn J.A. Liever dood dan slaaf. Over internationalisering in het onderwijs. Transfer 6:15-16, 2007
 • Bruijn J.A. Kennis en vaardigheden. KC-info Zuid Holland-Noord 137:13-14, 2007
 • Bruijn J.A. De onderwijsbegroting 2007. KC Info Zuid Holland-Noord 136:19-20, 2006
 • Bruijn J.A. Investeren in onderwijs. KC-info Zuid Holland-Noord 135:16-17, 2006
 • Bruijn J.A. Europese economie drijft op onderwijs. NRC, Opiniepagina, 3 febr. 2005, p.6
 • Zwart T, Bruijn J.A. Onderwijs en integratie. KC-Info ZH-Noord 30(129):12-13, 2005
 • Zwart T, Bruijn J.A. Alternatief voor afschaffen vrijheid van onderwijs. Haagsche Courant, 11 januari 2005
 • Bruijn J.A. Halen wij 2010? Onderwijs en kenniseconomie. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 126:23, 2004
 • Bruijn J.A. Europa en Onderwijs. Liberaal Reveil 2:47-48, 2004
 • Bruijn J.A. De positie van de Partijraad. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 125:15, 2004
 • Bruijn J.A. De liberale grenzen van Europa. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 124, 2003
 • Bruijn J.A. Barendregt M: Behoud Talent! PromoVUren 9(3):8, 2002
 • Bruijn J.A. Internationalisering in het onderwijs. In: Vijf jaar LUMC – een bundel verhalen, pp 137-143, 2002
 • Bruijn J.A. Macht: de structuur van de partij. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 120:8-9, 2002
 • Bruijn JA, Barendregt M: Promoveren. Mare 26(2):8, 2002
 • Bruijn J.A. Herpositionering na de verkiezingen. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 119: 11-12, 2002
 • Bruijn J.A. Problemen in de gezondheidszorg. VVD KC-info Zuid-Holland Noord febr. 2002, pp 7-8
 • Bruijn J.A. Het gezondheidszorgdebat. Predoctor dec. 2001, pp 12-13
 • Bruijn J.A. Liberalisme en Onderwijs. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 2001, pp 8-9
 • Bruijn J.A. Loting. Telegraaf, 21 augustus 2001
 • Bruijn J.A. Gezond Nieuwjaar. NRC, 9 januari 2001
 • Bruijn J.A. Ministerie laat de teugels terecht vieren in onderwijs. Haagsche Courant, 23 november 2000

Onderscheidingen

buitenlandse onderscheidingen

 • Grootkruis in de Orde van Burgerlijke Verdienste van Spanje, 17 april 2024
 • Grootofficier in de Orde van Verdienste van de Republiek Frankrijk (Grand Officier de l’Ordre National Du Mérite de la Republique Francaise), 11 april 2023
 • Grootofficier in de Orde van Verdienste van de Republiek Italië (Grande Ufficiale d’Ordine al merito della Repubblica Italiana), 9 november 2022

overige onderscheidingen en prijzen

 • Drager van de Koninklijke Inhuldigingsmedaille 2013, 30 april 2013

Hobby's

 • muziek (componeren en uitvoeren; onder meer organist Pieterskerk Leiden, jaarlijkse diës en opening academisch jaar, van 2007 tot 2010; mede-oprichter Hermes House Band, 1978), hardlopen, zwemmen, skieën

 


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

 • betaald door: Burgemeester Rotterdam

  waarde: onbekend

 • betaald door: Ambassadeur van Turkije

  waarde: € 70,-

 • betaald door: Minister-president van Vietnam

  waarde: onbekend

 • betaald door: Belgisch Senaat

  waarde: € 64,50

 • betaald door: Embassy of the Holy See

  waarde: onbekend

 • betaald door: Ambassadeur van Japan

  waarde: onbekend

 • betaald door: College B&W Rotterdam

  waarde: onbekend

 • betaald door: Ambassade van Armenië

  waarde: €86,95

 • betaald door: NPO Radio 4

  waarde: € 109,99

 • betaald door: Köver, president Hongaarse National Assembly

  waarde: onbekend

 • betaald door: Ambassadeur Armenië

  waarde: € 86,-

 • betaald door: National Diet of Japan

  waarde: onbekend

 • betaald door: President parlement Montenegro

  waarde: onbekend

 • betaald door: President van Polen Andrzej Duda

  waarde: onbekend

 • betaald door: President Mirzoyan National Assembly Armenië

  waarde: 34 gr. / stuk Silver 925’ Waarde 1000 dram

 • betaald door: President Mirzoyan National Assembly Armenië

  waarde: € 86,-


Anciënniteit

4279 dagen
(6 november 2012 tot heden)