T01569

Toezegging AMvB inzake verminderde verwijtbaarheid (33.207)De staatssecretaris van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van de leden Ester en Scholten, toe de regels omtrent vermindere verwijtbaarheid in een AMvB vast te leggen.


Kerngegevens

Nummer T01569
Status voldaan
Datum toezegging 25 september 2012
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Dr. P. Ester (ChristenUnie)
Mr. M.C. Scholten (D66)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen uitvoeringsorganisaties
verminderde verwijtbaarheid
AMvB
Kamerstukken Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (33.207)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 1 - 3- 14

De heer Ester (ChristenUnie):

Daarbij komt dat de centralisatie van het beleid juist op het punt van sanctietoepassing de nodige butsen vertoont. De mate van verwijtbaarheid – de hardheidsclausule – wordt bepaald op basis van beleidsregels en verordeningen. De memorie van toelichting maakt evenwel duidelijk dat de uitwerking van factoren en omstandigheden die leiden tot het predicaat "verminderde verwijtbaarheid" eerst te zijner tijd in het Boetebesluit socialezekerheidswetten zal worden vastgelegd en wel in de vorm van een niet-limitatieve lijst van criteria. Dit komt op mijn fractie niet over als daadkrachtig beleid. De vraag is natuurlijk waarom die criteria niet in het wetsvoorstel zijn vastgelegd. Kan de staatssecretaris ook dit punt adresseren?

Handelingen I 2012-2013, nr. 1 - 3- 21

Mevrouw Scholten (D66):

In dit verband vraagt mijn fractie zich voorts af of de staatssecretaris nog voornemens is, uitvoering te geven aan de motie-Koşer Kaya. Deze motie ziet op een verzoek om de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de hoogte van boetes en het verwijtbaarheidscriterium worden vastgesteld tijdig aan de Kamer te sturen.

Handelingen I 2012-2013, nr. 1 - 7- 55

Staatssecretaris De Krom:

Wanneer is er sprake van verminderde verwijtbaarheid, heeft de heer Ester nog gevraagd. Voor alle duidelijkheid: met de introductie van de verwijtbaarheid wordt er geen nieuw criterium in de wet opgenomen. Dit criterium wordt al toegepast in de socialezekerheidswetgeving. Op zichzelf is hier niets nieuws aan. Hoewel die toets op verwijtbaarheid ook nu al plaatsvindt, wil ik de huidige beleidsregels van UWV en SVB over de verminderde verwijtbaarheid wel vastleggen in een algemene maatregelvan bestuur. Dit lijkt mij zorgvuldig en helder voor alle uitvoeringsorganisaties. Zij weten dan hoe zij dit criteriummoeten toepassen. 

Handelingen I 2012-2013, nr. 1 - 7- 61

Mevrouw Scholten (D66):

De uitvoering van de AMvB komt er ook aan. Deze is klaar. Ik ben heel blij dat deze eraan komt. Het is namelijk buitengewoon van belang om daarin vast te stellen hoe de uitvoeringsorganisaties omgaan met die verminderde verwijtbaarheid, waarover we in het debat ook al veel hebben gehoord. Met de AMvB wordt dat duidelijk.


Brondocumenten


Historie