Deze novelle vereenvoudigt en verbetert de uitvoerbaarheid van het initiatiefvoorstel Warmtewet (29.048).

Daartoe wordt de reikwijdte van de wet beperkt tot afnemers van warmte met een aansluiting van maximaal 100 kilowatt en wordt het tariefstelsel aangepast. Verder wordt de noodprocedure herzien, vervalt de terugwerkende kracht van de prijsregulering, wordt de verplichting opgenomen om een zogenoemde slimme meter ter beschikking te stellen en worden wijzigingen ten behoeve van uitvoering en handhaving en enkele wetstechnische wijzigingen doorgevoerd. Het oorspronkelijke doel van het wetsvoorstel Warmtewet, te weten de bescherming van degenen die van de levering van warmte afhankelijk zijn, wijzigt niet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.839, A) is op 5 februari 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 juni 2013 zonder stemming aangenomen. De motie Faber-van de Klashorst (PVV) c.s. over doorleveringskosten van warmte door woningbouwcorporaties (EK 32.839, G) is op 18 juni 2013 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor. De motie Faber-van de Klashorst (PVV) c.s. over het eenmaal in rekening brengen van de aansluitbijdrage op een warmtenet (EK 32.839, H) is op 18 juni 2013 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV en PvdD stemden voor.  


Kerngegevens

ingediend

6 juli 2011

titel

Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten