T01553

Toezegging Onderzoek naar overgangsmaatregel (33.290)De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Thissen c.s., toe te onderzoeken of de aangekondigde overgangsmaatregel - in de vorm van een voorschot - afdoende is voor mensen met alleen AOW en/of een klein aanvullend pensioen.


Kerngegevens

Nummer T01553
Status voldaan
Datum toezegging 10 juli 2012
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Algemene Ouderdomswet
overgangsregeling
voorschotten
Kamerstukken Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33.290)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 37- 15 - blz. 146-147

Minister Kamp: Ik kom toe aan de laatste motie, die van de heer Thissen. Hij zegt dat de overgangsmaatregel in de vorm van een voorschot onvoldoende is en hij verzoekt de re-gering, een onderzoek in te stellen, teneinde een betere overgangsregeling te treffen voor mensen met alleen AOW en/of een klein aanvullend pensioen, dan wel een klein vermogen. [...] Ik heb goed begrepen dat de heer Thissen en anderen in dit huis van mening zijn dat dit moet worden onderzocht voor een specifieke groep, namelijk mensen met alleen een AOW-uitkering of mensen met alleen AOW en een klein aanvullend pensioen. Ik ben bereid om te bekijken wat de overblijvende problematiek is en of het mogelijk is om te voorkomen dat er geen onnodig gebruik van een andere regeling wordt gemaakt. Ik heb het idee dat de overgangsregeling die er is, goed doordacht is en het vangnet vormt dat nodig is. Maar ik ben bereid een onderzoek in te stellen om te bekijken of het afdoende is geregeld voor de in de motie genoemde groep.

Handelingen I 2011-2012, nr. 37- 20 - blz. 157

De heer Thissen (GroenLinks): Tot slot mijn eigen motie over een betere overgangs-maatregel voor mensen met alleen AOW en/of een klein aanvullend pensioen dan wel een klein vermogen op stuk letter L. Wij hebben begrepen dat de minister heeft toegezegd dat hij voor die doelgroep gaat onderzoeken of er andere of betere overgangsmaatregelen zijn. Als de minister zijn woord houdt, en wij hebben daar geen twijfels over, dan kunnen we deze motie intrekken, want dan wordt zij overgenomen en wordt geregeld wat wij willen.


Brondocumenten


Historie