T01550

Toezegging Overleg met pensioenuitvoerders over aanpassing Pensioenwet (33.290)De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Van Rey, toe op korte termijn in gesprek te gaan met de pensioenuitvoerders over een eventuele aanpassing van de Pensioenwet, waardoor pensioenuitvoerders voor zowel bestaande als nieuwe aanspraken één pensioenrichtleeftijd kunnen hanteren zonder tussenkomst van de individuele pensioendeelnemers. 


Kerngegevens

Nummer T01550
Status voldaan
Datum toezegging 10 juli 2012
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden J.F.B. van Rey (VVD)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen pensioenaanspraken
pensioenrichtleeftijd
Pensioenwet
Kamerstukken Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33.290)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 37- 13 - blz. 109 

De heer Van Rey (VVD): In de nadere memorie van antwoord hebben wij een vraag beantwoord gekregen met betrekking tot de aanpassing van de Pensioenwet. De minister schrijft op zowel pagina 2 als pagina 8 dat er tijdig met het onderzoek moet worden gestart naar de mogelijkheden en de risico's. Het lijkt mij dat de minister op dit punt een tandje erbij zou moeten doen. Ga in gesprek met de pensioenuitvoerders, ga kijken waar de knelpunten zittenen kom dan eventueel met voorstellen. Dat is ook in de hoorzitting aan de orde geweest.

Handelingen I 2011-2012, nr. 37- 15 - blz. 142-143

De heer Van Rey (VVD): Ik heb in de schriftelijke voorbereiding alsook in de eerste termijn vragen gesteld met betrekking tot een eventuele aanpassing van de Pensioenwet, opdat de pensioenuitvoerders in ieder geval snel kunnen werken in 2013, zonder de individuele pensioendeelnemers te hoeven benaderen. De minister heeft hierop geantwoord dat hij dit tijdig zal doen. Ik heb begrepen dat er sprake is van tijdsdruk. Misschien kunnen wij enige tijd winnen door nu af te spreken dat de minister na aanname van dit wetsvoorstel vanavond hierover direct gaat praten met de belanghebbenden.

Minister Kamp: De heer Van Rey gaf aan dat hij het wenselijkvindt dat de pensioenuitvoerders niet tot een individuele benadering van de deelnemers zouden moeten overgaan. Daaraan zitten verschillende aspecten, maar het gaat te ver om die nu allemaal toe te lichten. De heer Van Rey vraagt of ik met hen een gesprek kan voeren over deze materie. Ik zeg graag toe dat ik bereid ben, dat gesprek met hen aan te gaan.


Brondocumenten


Historie