T01547

Toezegging Eigen bijdrage GGZ (33.288)De minister van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Meurs, in september de eerste tussenresultaten van de monitor eigen bijdrage GGZ toesturen. 


Kerngegevens

Nummer T01547
Status voldaan
Datum toezegging 9 juli 2012
Deadline 1 oktober 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof. dr. P.L. Meurs (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen eigen bijdrage
geestelijke gezondheidszorg
monitoring
Kamerstukken Wijziging Zorgverzekeringswet en AWBZ voor het Begrotingsakkoord 2013 (33.288)


Opmerking

Zie ook soortgelijke toezegging: T01375 (Motie Tweede Kamer eigen bijdrage GGZ)

Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 37-6- blz. 28

Mevrouw Meurs (PvdA): Een tweede vraag betreft de gevolgen van de eigen bijdragen. Er zou sprake zijn van vraaguitval, met name in de verslavingszorg en in de ouderenpsychiatrie. Ook zijn er aanwijzingen dat het aantal crisisopnamen stijgt. Heeft de minister inzicht in de gevolgen tot nu toe? Herkent zij deze berichten? Ook hebben wij begrepen dat de staatssecretaris van Justitie zich zorgen maakt over een mogelijke toename van het aantal delinquenten met een psychiatrische aandoening dan wel een terugval in het criminele circuit van patiënten die zorg gaan mijden ten gevolge van de eigen bijdrage, ook al komt er een verzachting.

Handelingen I 2011-2012, nr. 37-6- blz. 48

Minister Schippers: Ik kom op de vraag of inzicht heb in de gevolgen van de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg tot nu toe en of ik berichten in de media over vraaguitval bij bepaalde groepen herken. Die berichten lees ik natuurlijk ook. Ik heb vrij snel na invoering van de maatregel een quickscan uitgevoerd. Die quickscan volgde zó snel dat eigenlijk iedereen die wij daarvoor benaderden zei: wij kunnen er nog niets van zeggen. Wij hebben ook huisartsen gebeld en die zeiden dat zij het ook nog niet konden zeggen. Dat werd aan het begin gezegd, maar ik wilde vanaf het begin de vinger aan de pols houden. Het echte onderzoek komt september. Er zit een begeleidingscommissie op dat onderzoek. In die begeleidingscommissie zitten ook vertegenwoordigers van Veiligheid en Justitie en de politie om die aspecten daadwerkelijk in het oog te houden en om de effecten op de forensische zorg in het onderzoek mee te nemen. In september stuur ik de eerste tussenresultaten van die monitor naar de Kamer.


Brondocumenten


Historie