33.254

Goedkeuring BES-regeling Economische Zaken, Landbouw en InnovatieIngevolge artikel 21, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (IBES 31.957) dient zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van een krachtens artikel 20, eerste of vierde lid, IBES vastgestelde ministeriële regeling (in casu de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland; gepubliceerd in Stcrt. 2011, nr. 17604) een voorstel van wet tot goedkeuring van deze regeling bij de Staten-Generaal te worden ingediend.

Dit wetsvoorstel strekt daartoe voor wat betreft de wijzigingen in wetten in formele zin. Voor de goedkeuring van wijzigingen in algemene maatregelen van bestuur, is een separaat goedkeuringsbesluit ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.254, nr. 2) is op 21 juni 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 mei 2012

titel

Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten