33.288

Wijziging Zorgverzekeringswet en AWBZ voor het Begrotingsakkoord 2013Dit wetsvoorstel strekt ter uitvoering van de maatregelen uit het zogenaamde Begrotingsakkoord 2013 op het terrein van de zorg, die wijziging van formele wetten vereisen.

Het voorstel betreft de verzachting van de eigen bijdrage geestelijke gezondheidszorg, en de verhoging van het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering met de daarmee samenhangende wijziging van de uitkering voor compensatie eigen risico.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.288, A) is op 21 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2012 na hoofdelijke stemming met 37 stemmen voor (VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP) en 31 stemmen tegen (PvdA, SP, PVV, OSF en 50PLUS) aangenomen.

Een technische briefing over het voorstel vond plaats op 3 juli 2012.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2012

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013


Documenten