T01454

Toezegging Overleg met VNG over het meer lonend maken van werken voor jongeren en de motie-Sterk (32.815)De staatssecretaris van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Terpstra, toe om met de VNG in gesprek te gaan over het meer lonend maken van werken voor jongeren en over de uitvoering van de motie-Sterk. De Kamer wordt hierover voor 1 juli 2012 geïnformeerd.


Kerngegevens

Nummer T01454
Status afgevoerd
Datum toezegging 20 december 2011
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden drs. G.H. Terpstra (CDA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen bijzondere bijstand
gezinsbijstand
jongeren
Kamerstukken Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren (32.815)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 13 -

blz. 13-4-23

(...)

De heer Terpstra (CDA):

Concreet vraag ik namens mijn fractie aan de staatssecretaris om met de VNG in overleg te treden over de volgende drie punten: coulance m.b.t. het toezichtregime, het meer lonend maken van werken voor jongeren, de uitvoering van de motie-Sterk. Vooral met betrekking tot de twee laatste punten zie ik een combinatiemogelijkheid. Wil de staatssecretaris ons van de resultaten op de hoogte stellen, ruim voor de ingangsdatum van 1 juli aanstaande, de dag die in het wetsvoorstel wordt genoemd voor gezinnen met een bestaande uitkering? Ik krijg graag een reactie van de staatssecretaris op dit gehele pakket.

Handelingen I 2011-2012, nr. 14 - blz. 14-11-37

Staatssecretaris De Krom:

De heer Terpstra vroeg hij mij naar de uitvoering van de motie-Sterk. Ik zeg de heer Terpstra toe dat ik met de gemeenten in overleg zal gaan over het meer lonend maken van werken voor jongeren en over de motie-Sterk. De heer Terpstra vroeg of het niet lonender kan worden gemaakt als jongeren gaan werken in het kader van de huishoudinkomens-toets. Tevens heeft hij aandacht gevraagd voor jongeren die werken, terwijl hun ouders in de bijstand zitten. Ik benadruk dat het allereerst van belang is dat ook die ouders gaan werken, zoals ik zojuist al een aantal malen heb gezegd. Niettemin ben ik bereid een inspanning te verrichten om met gemeenten te overleggen welke mogelijkheden zij hebben om werk lonender te maken. Ik benadruk dat ik dit natuurlijk zal doen in het kader van dit wetsvoorstel en de budgettaire kaders. Concreet denk ik aan de wijze waarop de niet-werkende leden van een gezin zo goed en zo snel mogelijk aan een baan geholpen kunnen worden. Wij zullen bezien op welke wijze wij op dit punt de prikkels via gemeentelijk beleid kunnen versterken. Dat zal ik met de gemeenten bespreken. Ik ben al met de gemeenten in overleg over de motie-Sterk, zoals de heer Terpstra vroeg. Ik denk onder meer aan het in aanmerking laten komen voor de bijzondere bijstand van mensen die ontheven zijn van de arbeids- en integratieverplichting. Dat zou kunnen worden meegenomen in het eerstvolgend wetsvoorstel. Zo stel ik mij dat ongeveer voor. De heer Terpstra vroeg of ik bereid ben de Kamer daarover te informeren. Ik zeg toe dat ik dit voor 1 juli 2012 zal doen.

Handelingen I 2011-2012, nr. 14 - blz. 14-11-42

De heer Terpstra (CDA):

Ik ben blij met de toezegging van de staatssecretaris. Hij zal ons ruim vóór 1 juli informeren over de stand van zaken. De staatssecretaris heeft gemeld dat, als er iets wordt afgesproken, hij dit zal meenemen in het eerstvolgende wetsvoorstel. Dit interpreteer ik zo, dat als er een afspraak met de VNG wordt gemaakt om het meer lonend maken van werken te regelen op de wijze die in de motie-Sterk staat, deze afspraak wordt ingevoerd en dat in het eerstvolgende wetsvoorstel, bijvoorbeeld in de wet werken naar vermogen, daarvoor de juridische basis wordt gelegd.


Brondocumenten


Historie

  • 10 juli 2012
    nieuwe status: afgevoerd
    Opmerking: de toezegging is afgevoerd in verband met wetsvoorstel 33.277 (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets).
  • 20 december 2011
    toezegging gedaan