33.090 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2011 van het ministerie van Economische Zaken,Landbouw en Innovatie. Deze wijzigingen hangen samen met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.090, XIII, nr. 1)is op 22 december 2011 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2011

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten