32.722

Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009In 2009 is de postmarkt volledig geopend door het laten vervallen van het wettelijk monopolie op brieven tot en met 50 gram. Met dit wetsvoorstel wordt gerealiseerd dat het gedurende de transitiefase op de postmarkt mogelijk blijft om te voorzien in een regeling over de aard van de rechtsverhouding tussen een postvervoerbedrijf en postbezorgers. In deze transitiefase wil het kabinet door middel van wetgeving de totstandkoming van sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden ondersteunen. Het kabinet acht dit noodzakelijk omdat in de overgang van een beschermde en gereguleerde markt naar een open markt nog geen vanzelfsprekende traditie bestaat bij de nieuwe postbedrijven en bonden om te komen tot afspraken over arbeidsvoorwaarden door middel van (collectieve) arbeidsovereenkomsten. Tevens wordt met dit wetsvoorstel gerealiseerd dat een dergelijke regeling kan worden beëindigd zodra de transitiefase ten einde is.

Verder wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om artikel 8 van de Postwet 2009 te concretiseren en te vereenvoudigen teneinde tegemoet te komen aan de kritische kanttekeningen die zijn geplaatst bij dit artikel als grondslag voor het Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post. Dit wetsvoorstel voorziet daartoe in het vervangen van de artikelen 8 en 89 Postwet 2009. Met de nieuwe tekst van artikel 8 wordt een onvoorwaardelijke grondslag gerealiseerd om in een AMvB postvervoerbedrijven de verplichting op te leggen om een bepaalde arbeidsrelatie aan te gaan met postbezorgers. De nieuwe tekst van artikel 89 biedt de mogelijkheid om die verplichting op korte termijn te beëindigen, zodra op enig moment blijkt dat zo’n verplichting niet langer nodig is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.722, A) is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, CDA, ChristenUnie, SGP en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 oktober 2012 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

4 april 2011

titel

Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten