32.782

Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële MarktenHet voorstel wijzigt de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht ter versterking van de interne governance bij de Nederlandse Bank (DNB) en bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een aantal belangrijke wijzigingen betreffen:

  • de introductie van de «voorzitter Toezicht» en de «toezichtraad financiële instellingen»;
  • een verbreding van de wettelijke taak van de raad van commissarissen (RvC) van DNB en de raad van toezicht (RvT) van de AFM;
  • een beperking van het aantal mogelijke herbenoemingen binnen de directie van DNB en het bestuur van de AFM;
  • de invoering van profielschetsen, functieprofielen en een betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets voor de directieleden en bestuurders en leden van de raad van commissarissen en raad van toezicht van DNB en de AFM.

Daarnaast krijgt de minister van Financiën de bevoegdheid beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de taakuitoefening van de toezichthouders.

In de memorie van toelichting wordt gewezen op de nauwe samenhang met het visiedocument "Toezicht op afstand" (TK 32.648, nr. 1).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.782, nr. 2) is op 1 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 zonder stemming aangenomen.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk met de wetsvoorstellen 32.787 en 32.826 behandeld.


Kerngegevens

ingediend

24 mei 2011

titel

Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten