33.004

Overige fiscale maatregelen 2012Naast het wetsvoorstel Belastingplan 2012 (33.003) bevat dit wetsvoorstel overige fiscale maatregelen waarvoor inwerkingtreding per 1 januari 2012 of per een vroegere datum wenselijk is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.004, A) is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel is op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende gewijzigde motie-Sent (PvdA) c.s. over het met een jaar uitstellen van de afschaffing van de kindertoeslag in box 3 (EK 33.003 / 33.004 / 33.005 / 33.006 / 33.007, J) is op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opgestaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen 33.003, 33.005, 33.006 en 33.007.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2011

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat:
  • a. 
   de voorwaarden die ingevolge de wijzigingen van artikel III, onderdeel A, worden gesteld aan de in artikel 14, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen bedoelde overeenkomst, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot overeenkomsten die ingaan op of na 1 januari 2012;
  • b. 
   de wijzigingen ingevolge artikel IV, onderdelen B, C, D en E, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012;
  • c. 
   artikel 30, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 zoals dat luidde op 31 december 2011, van toepassing blijft met betrekking tot de in die bepaling bedoelde intracommunautaire verwervingen die zijn verricht vóór 1 januari 2012;
  • d. 
   de wijziging ingevolge artikel XIII, onderdeel A, onder 1, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot berekeningsjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2012;
  • e. 
   de wijziging ingevolge artikel XIII, onderdeel A, onder 2, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot berekeningsjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2010, waarbij voor het berekeningsjaar dat is aangevangen op 1 januari 2010 «derde lid (nieuw)» wordt gelezen als: vijfde lid.
  • f. 
   de wijzigingen ingevolge artikel XIII, onderdelen B, D en F, gelden voor de tegemoetkomingen met betrekking tot de berekeningsjaren die zijn aangevangen of aanvangen op of na 1 januari 2006 voor zover die tegemoetkomingen op 1 januari 2012 nog niet zijn toegekend, waarbij voor de toepassing van artikel 14, derde lid, van Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor de berekeningsjaren 2006 en 2007 voor de zinsnede «geen inkomensgegeven in de basisregistratie inkomen, bedoeld in artikel 21a, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, is opgenomen, die persoon niet is uitgenodigd tot het doen van aangifte inkomstenbelasting en van die persoon ook geen beschikking ter zake van niet in Nederland belastbaar inkomen is of wordt vastgesteld» telkens moet worden gelezen: geen toetsingsinkomen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zoals dit artikel luidde op 1 januari van het berekeningsjaar is;
  • g. 
   zaken die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel XIV, onderdelen A, G, H, I, J, K, L, M en N, en artikel XV, onderdeel A, aanhangig waren bij de Raad van Beroep voor belastingzaken van rechtswege over gaan naar het Gerecht in eerste aanleg;
  • h. 
   de wijzigingen ingevolge artikel XIV, onderdelen Fe en Fg, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot feiten die zijn begaan op of na 1 januari 2012.
 • 2. 
  Artikel Ia, onderdeel 1, werkt terug tot en met 1 januari 2001.
 • 3. 
  Artikel Ia, onderdeel 2, werkt terug tot en met 1 januari 2008.
 • 4. 
  Artikel IV, onderdeel A, werkt terug tot en met 26 november 2009.
 • 5. 
  Artikel X, onderdeel Ca, werkt terug tot en met 1 april 2010.
 • 6. 
  Artikel XIII, onderdeel J, werkt terug tot en met 1 mei 2010.
 • 7. 
  Artikel I, onderdeel I, artikel V, onderdeel A, artikel XIV, onderdelen B,

  E, Fa, Fd, Ff en Ga, artikel XVI, onderdelen A en C, en artikel XVIII,

  onderdeel B, werken terug tot en met 1 januari 2011.

 • 8. 
  Artikel XIIIa werkt terug tot en met 1 juli 2011.
 • 9. 
  Artikel XIV, onderdelen C, D en F, artikel XV, onderdeel B, en artikel

  XVIII, onderdeel A, werken, met uitzondering van de in artikel XIV,

  onderdelen D en F, opgenomen wijzigingen van de tarieven voor de levering

  en de invoer van auto’s, terug tot en met 1 oktober 2011, met dien verstande

  dat de wijzigingen van de tarieven ter zake van verzekeringen bij

  verzekeringen waarbij de laatste prolongatiedatum of datum van stilzwijgende

  verlenging, of bij afwezigheid van die datum de ingangsdatum van de

  verzekering voor 1 oktober 2011 ligt, van toepassing zijn op de premies die na

  30 september 2011 vervallen.

 • 10. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIII, onderdelen G, H en I, in

  werking met ingang van 1 juli 2012, met dien verstande dat de verhoogde

  boetes voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot overtredingen die

  hebben plaatsgevonden vanaf 1 juli 2012.

 • 11. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIII, onderdeel C, in werking met ingang van 1 januari 2013 , met dien verstande dat de wijziging ingevolge dit onderdeel voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot berekeningsjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2012.
 • 12. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel XI, onderdeel A, artikel XII, onderdelen B en F, artikel XIII, onderdeel E en Ea, artikel XIV, onderdelen A, G, Gb, onder 1, H, I, J, K, L, M en N, en artikel XV, onderdeel A, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten