Het wetsvoorstel strategische diensten geeft regels over strategische diensten. Er zijn drie vormen van strategische diensten te onderscheiden: de niet-fysieke overdracht van programmatuur of technologie, het verlenen van technische bijstand en het verlenen van tussenhandeldiensten. Strategische diensten hebben betrekking op strategische goederen, dat wil zeggen, op goederen voor tweeërlei gebruik en op militaire goederen. Goederen voor tweeërlei gebruik zijn goederen die naast een normaal civiel gebruik ook een militaire toepassing hebben, dan wel een toepassing hebben bij de ontwikkeling en productie van massavernietigingwapens of hun overbrengingsmiddelen.

In verband met diverse wijzigingen in de regelgeving strekt het wetsvoorstel er enerzijds toe een duidelijke wettelijke basis te creëren voor regels met betrekking tot de niet-fysieke overdracht van programmatuur of technologie. Anderzijds voorziet het voorstel in regels ten aanzien van twee vormen van strategische diensten die tot op heden niet of maar ten dele gereguleerd zijn, namelijk het verlenen van technische bijstand en het verlenen van tussenhandeldiensten.

Als gevolg van de staatkundige wijziging van het Koninkrijk per 10 oktober 2010 bevat het voorstel voorts bepalingen die gelden voor het Caribische deel van het Koninkrijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.665, 2) is op 8 september 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 september 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 februari 2011

titel

Regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten