T01357

Toezegging Bij uitwerking wetsvoorstellen inzake kostendekkende griffierechten, herziening gerechtelijke kaart en versterking van de cassatierechtspraak, rekening houden met inbrengen tijdens het debat (32.021)De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van de Beeten, Broekers-Knol, Haubrich-Gooskens, Quik-Schuijt en Staal, toe bij de uitwerking van de wetsvoorstellen inzake de kostendekkende griffierechten, de herziening van de gerechtelijke kaart en de versterking van de cassatierechtspraak, zich rekenschap te geven van hetgeen te berde is gebracht tijdens de eerste termijn van het debat.


Kerngegevens


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 26 - blz. 32

Minister Opstelten: " Er zijn veel onderwerpen die in een later stadium ter sprake zullen komen in deze Kamer. Ik noem de kostendekkende griffierechten, de herziening van de gerechtelijke kaart en de versterking van de cassatierechtspraak. De daarover gemaakte opmerkingen zijn zonder uitzondering de moeite van een intensieve discussie waard, ook te gelegener tijd bij de behandeling van de desbetreffende wetsvoorstellen. Het is overigens waardevol dat die opmerkingen nu al zijn gemaakt. Die signalen heb ik goed opgepikt. Ik beschouw ze als belangrijke impulsen voor de verdere uitwerking van die wetsvoorstellen. De Kamer kan ervan verzekerd zijn dat ik mij rekenschap zal geven van hetgeen hier te berde is gebracht."


Brondocumenten


Historie