32.574

Bestrijding van de visstroperij en het vervallen van de akteHet voorstel heeft tot doel visstroperij en aanverwante delicten uit de Visserijwet 1963 terug te dringen. 

In het voorstel wordt voorgesteld visstroperij als misdrijf strafbaar te stellen en de strafbaarstelling van de Visserijwet 1963 over te brengen naar de Wet op de economische delicten.

Tevens wordt het stelsel van de zogenoemde visakte opgeheven in het kader van het terugdringen van vergunningen en het verminderen van administratieve lasten.

Daarnaast worden enkele kleine wijzigingen van de Visserijwet 1963 doorgevoerd, en wordt voorzien in een aantal redactionele wijzigingen van de Wet dieren (EK 31.389, A). Tevens wordt een aantal technische verbeteringen doorgevoerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.574, A) is op 21 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2012 zonder stemming aangenomen. 


Kerngegevens

ingediend

13 december 2010

titel

Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten