T01327

Toezegging Fusietoets onderwijs (32.040)De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Ten Horn (SP), De Boer (ChristenUnie) en Staal (D66), toe het concept van een ministeriële regeling, waarin algemeen bindende voorschriften zijn opgenomen voor de adviescommissie die de minister gaat adviseren over de fusietoets, en de algemene beleidsregels (ook) naar de Eerste Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T01327
Status voldaan
Datum toezegging 25 januari 2011
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden drs. R. de Boer (ChristenUnie)
dr. G.H.M.M. ten Horn (SP)
mr. B. Staal (D66)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen adviescommissie
beleidslijn
Fusietoets in het onderwijs
Kamerstukken Fusietoets in het onderwijs (32.040)


Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 15 - blz. 7

Mevrouw ten Horn (SP): "Kan de minister aangeven of de concept ministeriële regeling gereed is, waarin algemeen bindende voorschriften omtrent de adviescommissie en beleidsregels die een nadere specificatie van de toetsingscriteria geven, zouden worden opgenomen?"

Handelingen I 2010/11, nr. 15 - blz. 12

De heer de Boer (ChristenUnie): "Terecht heeft naar onze mening de Raad van State opgemerkt, dat de hoofdlijnen van een dergelijke toetsing eigenlijk in de wet moeten worden vastgelegd. Uitwerking kan dan via AMvB of ministeriële regeling worden gedaan. Dat is ook hier naar onze mening nodig. Zeker als ook getoetst wordt op onderwijskundige diversiteit komt de vrijheid van inrichting immers direct ter sprake. Graag een reactie van de minister.

Aansluitend bij het vorige punt: tijdens de behandeling in de Tweede Kamer heeft de toenmalige minister van OCW een aantal toezeggingen gedaan. Voor ons is ook van belang de toezegging dat het concept van een ministeriële regeling voor de onafhankelijke commissie die de fusietoets gaat uitvoeren, de Tweede Kamer zal worden toegestuurd. Onze fracties [de fracties van de ChristenUnie en de SGP: red.] zouden, mocht deze wet worden aangenomen, dit concept ook graag in de Eerste Kamer willen zien."

Handelingen I 2010/11, nr. 15 - blz. 13

De heer Staal (D66): "Uit de antwoorden van de minister maken onze fracties op dat het zwaar weegt wanneer het onderwijsaanbod door de fusie verschraalt, waardoor betrokkenen in hun keuzevrijheid worden belemmerd. Er is al door meerdere fracties naar gevraagd. Kan de minister deze Kamer meer duidelijkheid verschaffen over de reikwijdte van de ministeriële toetsing? Hoe groot ziet de minister haar rol in de uiteindelijke goedkeuring of afkeuring van een fusie?"

Handelingen I 2010/11, nr. 15 - blz. 14

Minister van Bijsterveldt-Vliegenthart: "(...) Maar -- daarmee kan ik gelijk een toezegging doen aan de heer De Boer -- het is goed dat de richtlijn, die er uiteindelijk komt, die beleidslijn, ook naar de Eerste Kamer komt. Sterker, ik hecht eraan dat de Eerste Kamer daar ook nog naar kijkt, want zij is de Kamer die daar bij uitstek scherp op moet zijn, ook in die zin dat zij toetst wat mogelijk is gelet op de Grondwet."

Handelingen I 2010/11, nr. 15 - blz. 15

Mevrouw ten Horn (SP): "Wanneer komt het concept van de ministeriële regeling waarin die algemeen bindende voorschriften omtrent de adviescommissie die de minister gaat adviseren over de fusietoets en de algemene beleidsregels die een nadere specificatie geven, naar de Kamer? Is de minister van plan die te sturen?"

Minister van Bijsterveldt-Vliegenthart: "Die stuur ik op. Ik kom nog terug op het moment waarop ik dat zal doen. Ik weet dat men zich daarover buigt. Het is een punt van grote aandacht, ook van mij persoonlijk."


Brondocumenten


Historie