T01312

Toezegging Toezending informatie heffingskortingen (32.500)De minister en staatssecretaris van Financiën zeggen de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Koffeman, toe om de evaluatie van de effectiviteit van de stimuleringsmaatregelen aan de Eerste Kamer te zenden.


Kerngegevens

Nummer T01312
Status voldaan
Datum toezegging 9 november 2010
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden drs. R. de Boer (ChristenUnie)
drs. S.J. van Driel (PvdA)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
drs. J.P. Laurier (GroenLinks)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen groene beleggingen
heffingskorting
Kamerstukken Miljoenennota 2011 (32.500)


Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 6, blz. 2

De heer Van Driel (PvdA): Dit alles leidt tot de vraag: waarom doet het kabinet niets aan de vergroening van de belasting? Wat is er gebeurd met deze bewindsman, die in de vorige regeerperiode zo positief was over de vergroening van ons belastingstelsel? Wat heeft hem zo van mening doen veranderen? Is het milieu afgeschaft of is de rentmeester gewoon dood? Wij vragen de minister en dagen het kabinet uit om de contouren van een eerder door hem gewenste en bepleite vergroening van de belasting neer te leggen en ons daar vanmiddag mee te verblijden.

De heer Koffeman (PvdD): […] Kan de minister aangeven wat de achterliggende gedachte is om met een dergelijke botte bijl aan het bezuinigen te slaan, zelfs als op voorhand duidelijk is dat de bezuiniging meer kost dan oplevert? Is het kabinet bereid om het schrappen van de Groenregeling te heroverwegen? Graag een reactie van de minister op deze vraag.

Handelingen I 2010/11, nr. 6, blz. 47

Staatssecretaris Weekers: [...] De heer Koffeman zegt dat de Nederlandse Vereniging van Banken, LTO Nederland en Bouwend Nederland zorgen hebben geuit. Daar heeft hij gelijk in. De Tweede Kamer heeft daar gisteren ook nadrukkelijk op gewezen. Ik heb daarom aan de Tweede Kamer toegezegd dat ik zowel de Nederlandse Vereniging van Banken als LTO Nederland nog deze week uitnodig om te bezien of er een alternatief te bedenken is. De besparing voor de schatkist moet uiteindelijk wel uit dezelfde hoek komen, even deugdelijk zijn en partijen moeten het daarover eens kunnen worden. Dit was een verzoek van de heer Slob van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Dit verzoek heb ik gehonoreerd. Wij gaan dus bekijken of er iets mogelijk is. Dat kan ik hier toezeggen, maar ik kan niet op voorhand toezeggen dat wij daarmee de maatregel intrekken. Ik zal eerst een deugdelijk alternatief moeten hebben dat kan rekenen op de steun van de Tweede Kamer.

Handelingen I 2010/11, nr. 6, blz. 48

De voorzitter: Ik vraag de bewindsman om de informatie die hij naar Tweede Kamer stuurt naar aanleiding van een verzoek daar, ook naar de Eerste Kamer te sturen. Er zijn hier namelijk enkele fracties die dit probleem aan de orde gesteld hebben.

Staatssecretaris Weekers: Dat zeg ik natuurlijk toe. Ik heb in de Tweede Kamer aangegeven dat ik hoogstwaarschijnlijk vrijdagavond die informatie kan toezenden. Ik zeg toe dat ik de informatie over de heffingskortingen ook naar de Eerste Kamer zal sturen.

Handelingen I 2010/11, nr. 6, blz. 48

Minister De Jager: Daar heb ik nu geen concrete voorstellen voor. Dit past ook binnen de agenda die ik aan het einde van het eerste kwartaal aan de Tweede Kamer zal zenden. Aan de lichaamstaal zie ik dat wordt gevraagd om die ook naar de Eerste Kamer te zenden. Ik weet niet wat gebruikelijk is, maar ik zou dat met alle plezier doen.

De voorzitter: Staatsrechtelijk juist is om iets wat u naar de Tweede Kamer stuurt, ook naar de Eerste Kamer te sturen. Mocht u dat vergeten, dan wordt u daaraan door ons herinnerd.

Minister De Jager: Ik heb daar uiteraard geen enkele moeite mee, integendeel. U zult het per gelijke post ontvangen.


Brondocumenten


Historie