T01310

Toezegging Toezending evaluatie effectiviteit stimuleringsmaatregelen (32.500)De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Engels, toe om de evaluatie van de effectiviteit van de stimuleringsmaatregelen aan de Eerste Kamer te zenden.


Kerngegevens

Nummer T01310
Status voldaan
Datum toezegging 9 november 2010
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden prof. mr. J.W.M. Engels (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
stimuleringsmaatregelen
Kamerstukken Miljoenennota 2011 (32.500)


Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 6, blz. 23

De heer Engels (D66): [...] Graag horen wij van de bewindslieden in hoeverre het voorgestelde stimulerings-pakket effectief is en hoe zij de risico’s voor de staatskas inschatten, en of zij nog ruimte zien voor bijsturing.

Handelingen I 2010/11, nr. 6, blz. 46

Minister De Jager: [...] De woordvoerder van de D66-fractie vroeg naar de effectiviteit van de  stimulerings-maatregelen. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat die maatregelen worden geëvalueerd op het punt van effectiviteit. Die toezegging geldt ook in deze Kamer. Ik kan daarom toezeggen dat die evaluatie te zijner tijd ook naar de Eerste Kamer wordt toegezonden. Wij zijn zelf natuurlijk ook benieuwd naar die evaluatie.

Handelingen I 2010/11, nr. 6, blz. 58

De heer Engels (D66): [...] Hoewel de partijvoorzitter niet op de tribune zit, incasseer ik toch even de toezegging dat het evaluatieonderzoek over de effectiviteit van het stimuleringspakket, dat is afgesproken met de Tweede Kamer, ook naar de Eerste Kamer zal worden gestuurd. Dat is overigens standaard, maar als de minister dat heel nadrukkelijk aan mijn fractie toezegt, wie ben ik dan om dat nu niet te noemen? Dat begrijpt hij uiteraard goed.


Brondocumenten


Historie