32.705

Wijziging Wet op de Europese ondernemingsradenDit wetsvoorstel implementeert de richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (richtlijn 2009/38/EGPDF-document), de «nieuwe EOR-richtlijn») in de Nederlandse wetgeving.

De nieuwe richtlijn betreft een herschikking, wat inhoudt dat in deze nieuwe EOR-richtlijn enkele materiële wijzigingen en de ongewijzigde bepalingen van richtlijn 94/45/EG2 (de «oude EOR-richtlijn») zijn samengebracht. De oude EOR-richtlijn is ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.705, nr. 2) is op 28 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV-fractie stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 november 2011 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

22 maart 2011

titel

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 (PbEU 2009, L 122), houdende herschikking van richtlijn 94/45/EG, inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 5 juni 2011. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 4 juni 2011, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten