32.403

Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010Dit wetsvoorstel wijzigt verschillende wetten op een aantal uiteenlopende punten. Enkele wijzigingen zijn van technische aard.

Het wetsvoorstel wijzigt de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard en wijzigt de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaar vervoerverbod en de verduidelijkingen van een aantal andere artikelen van deze wet.

De Wet advies en overleg verkeer en waterstaat wordt in verband met het invoeren van één overlegorgaan gewijzigd. Verder zijn er technische wijzigingen aangebracht in de volgende wetten: de Wet economische delicten, Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.403, A) is op 28 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft op 15 mei 2012 het wetsvoorstel na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, D66, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met het voorstel Implementatie van herziene telecommunicatierichtlijnen (32.549).


Kerngegevens

ingediend

7 juni 2010

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard, alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel E, en XI.
  • 2. 
    De artikelen I, onderdeel E, en XI treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 3. 
    Indien de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eerder in werking treedt dan artikel XII van deze wet, werkt artikel XII terug tot en met het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Documenten