T01243

Toezegging Inspanning voor en ter beschikking stelling van cijfers van het MKB en/of de brancheorganisaties (31.728)De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Reuten, toe zich in te spannen om cijfers betreffende de relatieve groei van het midden- en grootwinkelbedrijf ten opzichte van het kleiwinkelbedrijf in de afgelopen 25 jaar van het MKB en/of brancheorganisaties te krijgen. Mits deze beschikbaar zijn zal de minister ze ter beschikking stellen aan de Kamer.


Kerngegevens

Nummer T01243
Status voldaan
Datum toezegging 16 november 2010
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden dr. G.A.T.M. Reuten (SP)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Centraal Bureau voor de Statistiek
kleine ondernemingen
MKB
Kamerstukken Inkadering in Winkeltijdenwet van bevoegdheid vrijstellingverlening of toekenning ontheffingsbevoegdheid in verband met toeristische aantrekkingskracht gemeenten (31.728)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 7 - blz. 29/30

De heer Reuten (SP): Ik kom bij mijn laatste punt. Om eerder in dit betoog aangegeven redenen is de SP -fractie geïnteresseerd in de relatieve groei van het midden- en grootwinkelbedrijf ten opzichte van het kleinwinkelbedrijf in de afgelopen 25 jaar. In het voorlopig verslag stelde mijn fractie hieromtrent reeds vragen. Het antwoord van de regering destijds was echter gering relevant, maar wellicht speelde tijdgebrek daarbij een rol. Ik vraag de minister om zich in te spannen om alsnog relevante cijfers te doen achterhalen -- zo veel mogelijk geënt op de categorieën zoals aangegeven in het voorlopig verslag -- en om de Kamer daarover te zijner tijd te berichten. Indien het CBS niet over de relevante cijfers beschikt, beschikken brancheorganisaties of MKB-Nederland wellicht over relevante cijfers. Ik wacht de antwoorden van de minister met belangstelling af.

Handelingen I 2009-2010, nr. 7 - blz. 56

Minister Verhagen: De heer Reuten vroeg cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek of eventueel mkb-brancheorganisaties. De informatie was er bij het CBS niet, althans niet in de mate die de heer Reuten vroeg. De cijfers die wij van het CBS kregen, zijn verwerkt in de memorie van antwoord. Ik kan mij inspannen, en ik zeg op zich toe dat ik dat zal doen, om cijfers van het mkb en/of brancheorganisaties te krijgen. Mits die beschikbaar zijn, zal ik ze ter beschikking stellen aan de Kamer.


Brondocumenten


Historie