32.486

Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met opnemen bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzigingenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en beoogt de Arbeidsinspectie de bevoegdheid te geven tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Deze bevoegdheid is ook opgenomen in de Wet arbeid vreemdelingen (artikel 17a). Het voorstel bevat ook twee technische wijzigingen.

Het onderzoeken van de administratie van een bedrijf is onderdeel van de controle op de naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De wet heeft als doel de werknemer te verzekeren van een sociaal aanvaardbare tegenprestatie voor zijn arbeid. Daarom is de handhaving er mede op gericht om de werkgever achterstallig loon of achterstallige vakantiebijslag na te laten betalen. De Arbeidsinspectie zal daarvoor de omvang van de onderbetaling moeten kunnen berekenen en daartoe over de relevante administratieve bescheiden moeten beschikken. Het is daarbij van belang dat de toezichthouder snel over de benodigde administratieve gegevens kan beschikken om te voorkomen dat achteraf eventueel wijzigingen worden aangebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.486, nr. 2) is op 16 december 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel  op 25 januari 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2010

titel

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten