32.520

Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 2011Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen in zowel de socialezekerheidswetgeving als in wetgeving in het kader van arbeidsverhoudingen. Het bevat ook een wijziging van de Wet participatiebudget.

Het wetsvoorstel behelst onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen knelpunten in de uitvoering. Daarnaast dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.520, B) is op 23 november 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 838 van 28 december 2010.


Kerngegevens

ingediend

24 september 2010

titel

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten