T01216

Toezegging Toestemming burgers voor deelname aan het EPD (31.466 H tot en met N)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van de motie-Dupuis c.s., toe om, naast de in het wetsvoorstel opgenomen kop op de "opt-out" situatie (toestemming patiënt op het moment dat een arts aansluit), na aanvaarding van het wetsvoorstel de mogelijkheid van een "opt-in" regeling te onderzoeken. Naast deze twee momenten overweegt de minister ten derde te laten onderzoeken of patiënten, met het oog op toestemming voor deelname aan het EPD, vooraf door de zorgaanbieder over diens voornemen tot aansluiting kunnen worden geïnformeerd.


Kerngegevens

Nummer T01216
Status afgevoerd
Datum toezegging 5 juli 2010
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden G. van den Berg (SGP)
prof.dr. H.M. Dupuis (VVD)
prof. mr. J.W.M. Engels (D66)
prof. mr. H. Franken (CDA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
mr. I.Y. Tan (PvdA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen patiëntengegevens
toegang tot informatie
zorgaanbieders
Kamerstukken Elektronisch patiëntendossier (31.466)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 35 – blz. 1499-1519

  • p. 
    1509

Minister Klink:  Nog even de moties, en wel die van mevrouw Dupuis. Zo-even gaf ik aan dat ons departement echt heeft geworsteld met de opt-in en opt-out. Het zal ook voor mijn opvolger niet gemakkelijk zijn om hieraan tegemoet te komen, want een landelijke opt-inregeling vraagt gigantisch veel. Bovendien loop je het risico dat mensen vanwege nalatigheid of anderszins er niet aan deelnemen. Alle discussies komen dan ongetwijfeld terug. Ik deel het ongemakkelijkere gevoel dan bij de opt-insituatie. Aangespoord door de motie wil ik wel twee dingen doen: één, bij een eventuele aanvaarding van het wetsvoorstel zal dit opnieuw alle aandacht moeten krijgen en worden afgewogen; twee, ik heb voortdurend in deze Kamer en aan de overkant gezegd dat op het moment dat een arts aansluit, er voor de patiënt, die hierover wordt geïnformeerd, altijd nog een moment is om te zeggen: ik wil niet meedoen. Dat is als het ware een kop boven op de opt-outsituatie. Vanmiddag heb ik er nog over nagedacht hoe ik een verbetering hierin kan aanbrengen. Ik denk dat ik het volgende zal laten uitwerken: een paar weken voorafgaand aan het moment dat een zorgaanbieder zich aansluit, zal deze zijn patiënten actief dienen te informeren -- en daarbij kunnen wij eventueel helpen -- over het voornemen om zich

aan te sluiten; met een antwoordenveloppe of anderszins kan die arts, dan wel Nictiz of wij, worden geïnformeerd dat de patiënt dit al dan niet wil. Daarmee ontstaan in feite drie momenten waarop een patiënt wordt geïnformeerd.


Brondocumenten


Historie