32.500 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2011 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.500 VII, C) is op 16 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2011 als hamerstuk afgedaan.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft op 15 juli 2011 een brief gestuurd aan de minister voor Immigratie en Asiel inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan. De minister heeft op 6 september 2011 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 9 september 2011 heeft uitgebracht (EK 32.500 VII, H).

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft op 1 februari 2011 een brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen die door de minister aan deze Kamer zijn gedaan. De minister heeft op 4 maart 2011 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 15 maart 2011 heeft uitgebracht (EK 32.500 VII, E met bijlage). De commissie voor BZK/AZ heeft dit verslag besproken op 15 maart 2011 en de commissie voor Koninkrijksrelaties op 22 maart 2011.

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 30 november 2010 de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 november 2010 (EK 32.500 VII, A) inzake toezegging Friese vertaling Europese verdragen (toezegging T00299) besproken. De commissie zal bij het eerstvolgende halfjaarlijkse rappel met betrekking tot openstaande toezeggingen aandringen op enige spoed van regeringszijde.

De commissie heeft op 30 november 2010 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 november 2010 inzake aanvullende informatie bij het halfjaarlijks overzicht van toezeggingen aan de Eerste Kamer (opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg, EK 32.500 VII, B) besproken. Een aantal toezeggingen worden als afgedaan beschouwd en met betrekking tot enkele toezeggingen wordt ambtelijk nadere informatie ingewonnen.

Op 7 december 2010 heeft de commissie voor Verkeer en Waterstaat besloten toezegging T01135 als afgedaan te beschouwen.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2010

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten