32.500 X

Begrotingsstaten Defensie 2011Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2011 van het Ministerie van Defensie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.500 X, A) is op 16 december 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2011 zonder stemming aangenomen. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

Op 15 februari 2011 vond in de Eerste Kamer een begrotingsdebat met als thema "NAVO Strategisch Concept" plaats. Bij dit debat wordt de briefPDF-document van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 6 september 2010 inzake de inzet van de regering in de discussies over het NAVO Strategisch Concept betrokken.

De brief van 27 januari 2011 van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Veiligheid en Justitie, en van staatssecretaris van Buitenlandse Zaken inzake aanvullende uitwerkingen Artikel-100 van 7 januari 2011 inzake geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan, en de Artikel-100 brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Veiligheid en Justitie, en van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 7 januari 2011 (TK 27.925, nr. 415) inzake geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan werden eveneens bij dit debat betrokken.

Tijdens dit debat werd de motie-Van Driel (PvdA) c.s. over het terugdringen van kernwapens ingediend (EK 32.500 V / 32.500 X, H). De motie is op 22 februari 2011 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2010

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten